Straen yn gryno: Ein blogiau straen mwyaf poblogaidd

Cofnodwyd yn: Blog

Straen yw’r teimlad o fod dan ormod o bwysau meddyliol neu emosiynol.  Mae ychydig o straen yn normal a gall ein helpu i gyflawni pethau mawrion, ond pan nad yw straen dan reolaeth gall achosi salwch difrifol. Dyna pam mae hi mor bwysig i reoli lefelau straen i osgoi materion corfforol a materion iechyd meddyliol sydd yn berthnasol i straen.

Infograffig: Problem gynyddol straen

Mae straen yn broblem fawr yn y gymdeithas  fodern ac yn un o’r prif achosion o absenoldeb oherwydd salwch yn y DU. Yn ôl ffigyrau a ryddhawyd fel rhan o ‘Arolwg o’r Llafurlu 2016’ straen, iselder a gorbryder oedd yn cyfrif am y mwyafrif o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch perthnasol i’r gwaith (11.7 miliwn o ddiwrnodau), gyda 24 diwrnod, ar gyfartaledd, wedi eu colli fesul achos oherwydd straen, iselder a gorbryder.

Darllenwch ragor

Adeiladu gwell lles: Ymdopi gyda straen ac adnabod yr arwyddion corfforol

Mae’r berthynas rhwng straen ac iechyd corfforol yn ddyrys: gall straen achosi symptomau corfforol a salwch, a gall salwch corfforol ddwysáu straen.

Darllenwch ragor

Straen ynghlwm â gwaith. Cadw’n effro: awgrymiadau i gyflogwyr

Gyda gweithwyr sydd yn absennol oherwydd straen mae’n debygol iawn eu bod am gyfnod eithaf hir, cyn iddynt fynd yn sâl, wedi brwydro yn erbyn hwyliau isel a’u bod yn anhapus yn y gwaith. Fedrech chi adnabod yr arwyddion?

Darllenwch ragor

Lleihau straen ynghlwm â gwaith. Cymerwch bwyll: awgrymiadau i weithwyr

Pan fydd pwysau yn barhaol gall arwain at straen a gall ddechrau problem iechyd a allai effeithio ar ein bywydau personol a’n bywydau gwaith mewn ffyrdd negyddol iawn. Dyma bum syniad ar gyfer mynd i’r afael â straen ynghlwm â gwaith, cyn iddo gymryd gafael.

Darllenwch ragor

Cefnogi gweithwyr sydd yn dioddef o straen

Mae problemau gyda straen yn cynyddu, felly bydd angen i gyflogwyr fod yn fwy medrus wrth adnabod arwyddion o straen yn dwysáu ymhlith gweithwyr a chynnig cefnogaeth iddynt.

Darllenwch ragor

Asesiadau risg straen

Mae cynnal asesiad risg straen yn ffordd dda o fynd i’r afael â straen yn y gweithle cyn iddo droi’n fater mwy sylweddol.  Gall adnabod ffactorau a all fod yn achosi straen ynghlwm â gwaith fel rhan o brosesau asesu risg rheolaidd, ac yna cymryd camau i leihau’r peryglon hyn, fod o fudd enfawr i sefydliadau

Darllenwch ragor

 

Gellir gofyn am gefnogaeth a chanllawiau ynghylch gwaith ac iechyd oddi wrth Ffit i Weithio, sydd yn cynnig cyngor a chanllawiau am ddim, ar-lein i unrhyw un sydd yn chwilio am gyngor a chefnogaeth ynghylch achos o absenoldeb oherwydd salwch sydd yn bodoli eisoes, neu am faterion a all arwain at absenoldeb oherwydd salwch. Gellir cyfeirio pobl sydd yn cael eu cyflogi ac sydd wedi bod yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch am bedair wythnos neu fwy am asesiad dros y ffôn gyda rheolwr achos Ffit i Weithio er mwyn adnabod yr holl rwystrau sydd yn atal y person rhag dychwelyd i’r gwaith. A gall y rheolwr achos Ffit i Weithio gynnig argymhellion ynghylch mynd i’r afael â’r rhwystrau ac, o bosibl, galluogi’r person i ddychwelyd i’r gwaith yn gynnar. Ewch i wefan Ffit i Weithio neu ffoniwch y llinell gynghori rad ac am ddim ar 0800 032 6235 (Saesneg) neu 0800 032 6233 (Cymraeg). Mae gwasanaeth ar wahân ar gael yn Yr Alban (0800 019 2211).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *