menu icon menu icon

Sioe Deithiol cyflogwyr

Mae’r tîm Ffit i Weithio (ynghyd ag arbenigwyr blaenllaw fel David Frost CBE, Acas, a mabwysiadwyr cynnar y gwasanaeth) yn ymweld â rhannau allweddol o’r wlad i:

  • rannu syniadau a gwybodaeth am absenoldeb salwch;
  • arddangos sut mae’r gwasanaeth yn gweithio;
  • drafod y potensial ar gyfer cefnogi dychweliad cyflymach i’r gwaith, yn briodol ac ar y pwynt ymyrraeth allweddol o tua phedair wythnos.

Mae rheoli absenoldeb hirdymor yn y gweithle nid yn unig yn heriol i’r rhan fwyaf o fusnesau a sefydliadau, ond gall hefyd fod yn ddrud iawn. Amcangyfrifir bod absenoldeb salwch yn costio hyd at £29 biliwn i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig y flwyddyn, gan golli 131 miliwn o ddyddiau gwaith. A, gyda gweithlu sy’n gynyddol hŷn, mae’n debyg y bydd y ffigwr hwn yn codi.

Mae Ffit i Weithio yn cynnig cefnogaeth iechyd galwedigaethol i helpu cyflogeion i aros neu ddychwelyd i’r gwaith. Mae wedi ei anelu at gefnogi gweithwyr mewn BBaChau i lenwi’r bwlch mewn cyngor iechyd galwedigaethol a darpariaeth cefnogaeth, ond mae hefyd ar gael i gyflogwyr a sefydliadau mwy, ble gall helpu cyd-fynd â gwasanaethau iechyd galwedigaethol presennol.

Mae disgwyl i’r cynllun effeithio ar gyflogwyr ar hyd a lled y wlad, gyda busnesau nawr yn dechrau cyfeirio eu cyflogeion at Ffit i Weithio. Bydd y digwyddiadau hyn, a gynhelir ar hyd a lled Cymru a Lloegr, yn edrych ar beth mae’r newidiadau yn golygu o safbwynt polisi a busnes.

Bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal yn:

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, anfonwch e-bost gyda’ch enw a’r digwyddiad yr hoffech ei fynychu at fitforwork1@munroforster.com ar gyfer Lloegr neu eoghanmortell@workingwordpr.com.

Addas ar gyfer:

Sefydliadau Aelodaeth Busnes, Sefydliadau Aelod Busnes, Arbenigwyr Cysylltiadau Cyflogaeth, Cynrychiolwyr Cyflogeion, MDs / Prif Swyddogion, Undebau Llafur, Byrddau Iechyd a Lles, Arbenigwyr Iechyd Galwedigaethol