Atgyfeiriadau i Ffit i Weithio

Gall meddygon teulu ledled Cymru a Lloegr nawr atgyfeirio cleifion cyflogedig sydd wedi bod, neu sy’n debygol o fod, yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch am bedair wythnos neu fwy am asesiad iechyd galwedigaethol gwirfoddol. Erbyn hydref 2015, bydd y gwasanaeth cyfeirio yn cael ei gyflwyno ar gyfer cyflogwyr er mwyn iddynt allu cyfeirio eu cyflogeion yn uniongyrchol heb fod angen mynd trwy feddyg teulu cyflogai.

Beth yw atgyfeiriad Ffit i Weithio?

Mae’r gwasanaeth atgyfeirio Ffit i Weithio yn darparu mynediad am ddim i bobl gyflogedig at weithiwr iechyd galwedigaethol os ydynt wedi bod, neu’n debygol o fod, yn absennol o’r gwaith am bedair wythnos neu fwy. Bydd y gweithiwr iechyd galwedigaethol yn nodi rhwystrau sy’n atal pob rhag dychwelyd i’r gwaith a, ble pennir bod dychwelyd i’r gwaith yn briodol, bydd yr asesiad yn terfynu gyda Chynllun Dychwelyd i’r Gwaith.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer atgyfeiriad?

Bydd unrhyw unigolyn sydd wedi bod, neu sy’n debygol o fod, i ffwrdd o’r gwaith am bedair wythnos neu fwy oherwydd salwch, yn gallu cael ei gyfeirio.

Gellir defnyddio’r Cynllun Dychwelyd i Waith fel tystiolaeth o absenoldeb salwch yn un ffordd yn union â nodyn ffitrwydd, felly ni fydd angen i bobl ddychwelyd at eu meddyg teulu am nodiadau ffitrwydd atodol.

A allaf fi wneud atgyfeiriad?

Mae atgyfeiriadau meddyg teulu nawr ar gael ar draws Cymru a Lloegr (atgyfeiriwch glaf). O heddiw ymlaen, byddwch yn gallu cyfeirio cyflogeion cymwys ar gyfer asesiad iechyd galwedigaethol (atgyfeiriwch gweithwyr). Ni all cyflogeion gyfeirio eu hunain.

Sut i baratoi ar gyfer gwneud atgyfeiriadau Ffit i Weithio

  • Eglurwch pa gefnogaeth bresennol sydd gennych yn barod ar gyfer cyflogeion ar absenoldeb salwch hirdymor. Diweddarwch eich polisi AD i dderbyn y Cynlluniau Dychwelyd i’r Gwaith Ffit i Weithio. (I gael cyngor gyda diweddaru eich polisïau absenoldeb ac AD, gweler ycanllawiau CIPD.)
  • Gwahoddwch gyflogeion cymwys i mewn am drafodaeth ynghylch Ffit i Weithio, a chyfeirio cyflogeion (gyda’u caniatâd) yn defnyddio’r ffurflen atgyfeirio gan gyflogwr.
  • Lledaenwch y gair am Ffit i Weithio yn eich sefydliad neu ar eich gwefan yn defnyddio rhai o’n hadnoddau ar-lein (gweler y pecyn cymorth cyflogwyr am gasgliad o ddeunyddiau defnyddiol sydd gael i chi eu defnyddio).

Beth fydd yn digwydd wedi gwneud atgyfeiriad?

Bydd gweithiwr iechyd galwedigaethol yn cysylltu â’r unigolyn a gyfeiriwyd dros y ffôn o fewn dau ddiwrnod i atgyfeirio er mwyn trefnu amser cyfleus i gwblhau’r asesiad. Yn y mwyafrif helaeth o achosion, bydd yr asesiad iechyd galwedigaethol yn cael ei wneud dros y ffôn, ac yn cymryd hyd at 45 munud.

Mewn achosion mwy cymhleth, efallai y penderfynir bod angen asesiad wyneb yn wyneb. Bydd y rhain yn digwydd o fewn pum niwrnod o’r dyddiad atgyfeirio. Bydd Ffit i Weithio yn talu costau teithio rhesymol tuag at fynychu cyfarfod wyneb yn wyneb, a fydd yn ddim mwy na 90 munud o amser teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus o gartref yr unigolyn.

Beth yw Cynllun Dychwelyd i Weithio?

Mae Cynllun Dychwelyd i Weithio yn amlinellu sut mae cyflogeion sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith yn gallu dychwelyd i’r gwaith cyn eu bod 100% yn well, yn aml gyda dyletswyddau addasedig neu oriau gwaith gwahanol.

Bydd yn cynnwys cyngor, argymhellion ar gyfer ymyraethau a chyfeirio at gymorth arall ar gyfer y cyflogai, y cyflogwr a’r meddyg teulu (os oes angen). Bydd y cynllun hefyd yn cynnwys amserlen ar gyfer cynyddu ymyraethau a dychwelyd i’r gwaith (os yn briodol). Mae Cynllun Dychwelyd i’r Gwaith yn darparu tystiolaeth o absenoldeb salwch yn yr un modd â nodyn ffitrwydd a gyhoeddwyd gan feddyg teulu. Gallai’r cynllun ddynodi ‘nad yw rhywun yn ffit i weithio’ neu os ‘gallai fod yn ffit i weithio’ yn amodol i’w cyflogwr yn gallu cyflawni’r argymhellion. Neu, gall eich cynllun ddweud fod rhywun yn ‘ffit i weithio’.

Bydd y Cynllun dychwelyd i’r Gwaith yn cael ei anfon at y cyflogai trwy e-bost, trwy ddolen y we diogel, neu trwy’r post. Gyda chaniatâd yr unigolyn, bydd y Cynllun Dychwelyd i’r Gwaith yn cael ei rannu gyda’u meddyg teulu a chyflogwr er mwyn ystyried sut i gyflawni’r argymhellion.

Ble alla i gael mwy o wybodaeth?

Cymrwch olwg ar y Canllaw Ffit i Weithio i gael gwybod mwy am Ffit i Weithio a sut allai fod yn fanteisiol i gyflogeion, sefydliadau a meddygon teulu.