menu icon menu icon

Gwasanaeth dychwelyd i’r gwaith newydd yn agor i gyflogwyr heddiw

Cofnodwyd yn: Press
  • Pob blwyddyn, bydd tua 865,000 o absenoldebau cyflogeion yng Nghymru a Lloegr yn parhau am bedair wythnos neu fwy1.
  • Mae 74% o gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr yn teimlo pe bai ganddynt fwy o gefnogaeth allanol, y byddai cyflogeion yn gallu dychwelyd i’r gwaith yn gynharach yn dilyn absenoldeb salwch tymor hir2.
  • Mae 63% o gyflogeion sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith am 4 wythnos neu fwy yng Nghymru a Lloegr yn teimlo y byddent wedi gallu dychwelyd i’r gwaith yn gynharach yn dilyn cyfnod hir o absenoldeb salwch gyda mwy o help allanol2.

O heddiw ymlaen, bydd pob cyflogwr ar draws Cymru a Lloegr yn gallu cyfeirio cyflogeion sy’n wynebu salwch hirdymor i’r gwasanaeth cefnogaeth newydd, a elwir yn Ffit i Weithio. Wedi ei gynllunio i helpu pobl sy’n gweithio sy’n wynebu absenoldeb salwch hirdymor i ddychwelyd i’r gwaith, mae Ffit i Weithio yn darparu gwasanaethau gweithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol i bobl cyflogedig os ydynt wedi bod, neu’n debygol o fod, yn absennol o’r gwaith am bedair wythnos neu fwy. Mae’r gwasanaeth eisoes ar gael i gyflogwyr yn yr Alban.

Llenwi’r bwlch

Mae’r gwasanaeth yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint (BBaChau) sy’n cyflogi cyfran fawr o’r gweithlu3 ond nad oes ganddynt unrhyw neu fawr ddim cefnogaeth iechyd galwedigaethol. Amcangyfrifir nad oes gan tua 70% o gyflogeion fynediad at wasanaethau iechyd galwedigaethol4. Mae Ffit i Weithio hefyd ar gael i gyflogwyr mwy, ble gallai helpu cyd-fynd â gwasanaethau iechyd galwedigaethol presennol. Ynghyd â helpu cyflogwyr i leihau effaith absenoldeb salwch hirdymor ar eu busnesau, mae gan y gwasanaeth newydd y potensial i helpu cwtogi costau tâl salwch i fusnes.

Nodwyd y bwlch mewn darpariaeth yn ‘Health at Work – an independent review of sickness absence’ gan y Fonesig Carol Black a David Frost CBE – ble cafodd ei gydnabod fel un o’r rhwystrau i bobl, yn arbennig y rhai’n gweithio mewn BBaChau, rhag dychwelyd i’r gwaith5.

Dywedodd y Gweinidog Diwygio Lles yr Arglwydd Freud: “Mae cefnogi pobl sy’n gweithio yn ganolog i barhad llwyddiant y wlad hon. Po hiraf y bydd rhywun allan o waith oherwydd salwch, y mwyaf yw’r gost i’w gyrfa, incwm ac enillion yn y dyfodol. Bydd Ffit i Weithio yn sicrhau fod pobl yn cael y cymorth priodol pan fyddant ei angen i ddychwelyd i’r gwaith er mwyn iddynt allu parhau i gefnogi eu hunain a’u teuluoedd.”

Meddai David Frost CBE:  “Mae cyflogwyr wedi gofyn am wasanaeth a fydd yn darparu mynediad cyflym i gyflogeion i gael cyngor ymarferol ar y gefnogaeth maent angen i ddychwelyd i’r gwaith. Mae’r dystiolaeth yn glir – po hiraf fydd rhywun yn ddi-waith, mae’n dod yn fwy a mwy anodd i ddychwelyd i’w swydd yn llwyddiannus. Nawr bod Ffit i Weithio wedi lansio, mae gan bob cyflogai a chyflogwr ar draws y wlad fynediad at gyngor a chefnogaeth iechyd galwedigaethol am ddim am y tro cyntaf erioed. Bydd y gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth y mae mawr ei angen, yn arbennig i fusnesau bach.”

Datgela ymchwil annibynnol ar wahân a gyflawnwyd gan Redshift Research ar ran Health Management Limited gyda sampl cynrychiadol o gyflogwyr a chyflogeion ar draws Cymru a Lloegr nad oedd nifer o gyflogwyr yn fodlon gyda’u gallu i daclo salwch hirdymor yn eu gweithle, gyda dros hanner yn dweud y gallent wneud mwy i gefnogi a helpu cyflogeion sy’n dychwelyd i’r gwaith wedi absenoldeb salwch hir2.

Mae dros hanner (61%) cyflogwyr yn poeni am gysylltu â’u cyflogeion tra’n sâl rhag ofn eu bod yn teimlo dan bwysau, ac yn yr un modd dywedodd 56% o gyflogeion nad oeddynt am i’w cyflogwr gysylltu â nhw tra’u bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch2. Gall Ffit i Weithio lenwi’r bwlch hwnnw trwy helpu cyflogeion i ddychwelyd i’r gwaith tra’n lleihau’r pwysau posibl ar y cyflogai a’r cyflogwr.

Bydd cyflogwyr yn ymuno â Meddygon Teulu sydd eisoes yn cyfeirio eu cleifion i’r gwasanaeth am ddim a chyfrinachol, sy’n cynnwys asesiad trylwyr, ac yna Cynllun Dychwelyd i waith personol a chefnogaeth a reolir i ddychwelyd i’r gwaith. Rhaid i’r unigolion dan sylw gydsynio i gymryd rhan.

Sut mae’n gweithio

O fewn dau ddiwrnod gwaith i atgyfeiriad at Ffit i Weithio, bydd cyflogai yn derbyn ymgynghoriad trylwyr gyda gweithiwr iechyd galwedigaethol a fydd yn archwilio’r holl faterion a allai fod yn atal dychweliad i’r gwaith. Bydd hyn yn cynnwys materion yn ymwneud â’r gwaith a materion personol ehangach yn ogystal â materion iechyd. Yna bydd yn gweithio gyda’r cyflogai i gytuno ar Gynllun Dychwelyd i’r Gwaith personol.

Bydd y Cynllun Dychwelyd i’r Gwaith yn cyfeirio cyflogeion at wasanaethau a fydd yn eu helpu i drechu unrhyw rwystrau sy’n eu cadw i ffwrdd o’r gwaith. Os yw’r cyflogai’n cydsynio, gall gweithwyr proffesiynol Ffit i Weithio hefyd weithio’n uniongyrchol gyda chyflogwyr i helpu cyflawni dychweliad i’r gwaith. Bydd y cynllun Dychwelyd i’r Gwaith yn darparu tystiolaeth o salwch i ddibenion tâl, gan gymryd lle nodyn ffitrwydd.

Yn cyd-fynd â’r gwasanaeth atgyfeirio Ffit i Weithio mae llinell gyngor dros y ffôn a gwefan, gyda’r ddau ar gael i’w defnyddio nawr gan unrhyw un sydd eisiau cyngor iechyd yn gysylltiedig â’r gwaith, gan gynnwys cyflogeion, cyflogwyr a meddygon teulu: 0800 032 6235 www.fitforwork.org

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â’r tîm PR Ffit i Weithio:

Thomas Skinner neu Hannah Tella ar 0207 089 6121/6123

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion:

  • 1 Arolwg Dadansoddiad o’r Farchnad Lafur, Hydref 2010 – Medi 2013 https://www.gov.uk/government/statistics/long-term-sickness-absence (Rhaniad ar gyfer Lloegr a Chymru 815,000 a 50,000)
  • 2 Cyflawnwyd yr arolwg gan Redshift Research ymysg 1501 o gyflogwyr a 1500 o gyflogeion yn gweithio’n llawn neu rhan amser yn Awst 2015.
  • 3 Papur dadansoddiad BBaChau BIS: galluogwyr allweddol llwyddiant busnes a rhesymeg economaidd ar gyfer ymyrraeth gan y llywodraeth Rhagfyr 2013. Mae BBaChau yn cynrychioli dros 99 y cant o holl fusnesau’r sector preifat, sy’n atebol am 59.3 y cant o gyflogwyr y sector preifat a 48.1 y cant o drosiant y sector preifat ar ddechrau 2013. Yn ogystal â gwneud cyfraniad anghymesur i greu swyddi, maent yn chwarae rôl allweddol mewn twf trwy annog cystadleuaeth ac ysgogi arloesi.
  • 4 Canfu pôl YouGov ar gyfer yr ymgynghoriaeth Croner o weithwyr a holwyd nad oedd 31% o’u cyflogwyr yn darparu gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol, megis gwybodaeth am iechyd, cynghori, rhaglenni lles neu wiriadau iechyd.
  • 5 Ffynhonnell: Health at Work – adroddiad adolygiad annibynnol o absenoldeb salwch gan y Fonesig Carol Black a David Frost CBE. https://www.gov.uk/government/publications/review-of-the-sickness-absence-system-in-great-britain
  • Mae’r arbenigwyr gweithle, Acas, yn rhedeg cyrsiau hyfforddi ar draws y wlad ar gyfer cyflogwyr ar Ffit i Weithio a rheoli absenoldebau tymor hir. Am ragor o fanylion a gwybodaeth gan Acas ar Ffit i Weithio, gweler: http://www.acas.org.uk/fitforwork

 

Cynnwys Atodol sydd ar gael:

Astudiaethau achos: Lizzie Coan ar 0207 089 6126 – lizzie.coan@munroforster.com  

Dolen i wybodaeth ar gyfer Meddygon Teulu

Animeiddiad Sut mae’r gwasanaeth yn gweithio 

Poster sut mae’n gweithio

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *