menu icon menu icon

Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

O 15 Rhagfyr 2017, ni fydd Ffit i Weithio yn rhedeg ei wasanaeth atgyfeirio ac asesu bellach.

1. Crynodeb o Bolisïau Ffit i Weithio (Cymru a Lloegr)

Health Management Limited (HML) a’i isgontractwyr sy’n darparu Ffit i Weithio yng Nghymru a Lloegr ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yn y polisi hwn, mae “ni”, “rydym” ac “ein” yn cyfeirio at HML a’i isgontractwyr; “chi” ac “eich” yn cyfeirio at bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth Ffit i Weithio – gweithwyr, cyflogwyr a meddygon teulu.

Mae Ffit i Weithio’n ymdrin â data personol a sensitif, fel y’i dosbarthir o dan y Ddeddf Diogelu Data. Rydym wedi datblygu set benodol o brotocolau, gweithdrefnau a pholisïau i sicrhau diogelwch ein data. Rydym hefyd yn cael ein llywodraethu gan neu wedi cofrestru gyda nifer o gyrff cyhoeddus a chynghorau, pob un â chanllawiau a chodau moesol sy’n cael eu dilyn.

Gallwn gadarnhau bod y systemau canlynol ar waith i sicrhau bod data a gedwir gan Ffit i Weithio yn ddiogel ac yn cael ei gadw’n gyfrinachol bob amser:

 • Mae Ffit i Weithio yn cydymffurfio â pholisi diogelu data sy’n cynnwys manylion gofynion y ddeddfwriaeth mewn perthynas â’n staff ni a’r data/gwybodaeth a gedwir am y gweithwyr, y meddygon teulu a’r cyflogwyr yr ydym yn gweithio gyda nhw.
 • Rydym yn gweithio yn ôl y safonau a amlinellwyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ac mae diogelwch gwybodaeth a data yn cael ei ategu gan y Gyfadran Meddygaeth Alwedigaethol yn eu canllawiau moesegol (Guidance on Ethics for Occupational Physicians rhifyn 2012).
 • Cyn rhyddhau unrhyw Gynllun Dychwelyd i’r Gwaith rydym yn cael caniatâd clir gan bob gweithiwr sy’n ein galluogi i gadw a phrosesu eu data, ac anfon Cynlluniau Dychwelyd i’r Gwaith at swyddogion dynodedig yn eu sefydliad neu eu meddyg teulu. Os yw gweithwyr yn dewis peidio â rhoi caniatâd neu dynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn y broses, caiff hyn ei barchu a chymerir camau gweithredu priodol fel bo angen.
 • Mae ein hachrediad ISO 9001 a’n System Rheoli Ansawdd yn cynnwys protocolau am reoli data, camau unioni (rheoli cwynion) a llywodraethu clinigol.
 • Mae ein hachrediad ISO 27001 yn sicrhau bod ein protocolau diogelwch ac amddiffyn ar gyfer unrhyw ddata, gwybodaeth ac asedau’n cael eu harchwilio’n fewnol ac allanol.
 • Mae pob gweithiwr newydd yn derbyn hyfforddiant ar Gyfrinachedd a Diogelu Data yn ystod ei gyfnod sefydlu.
 • Ar raglen dreigl, mae gweithwyr Ffit i Weithio’n cael eu hyfforddi mewn Cyfrinachedd, Diogelu Data, Moeseg Feddygol a Diogelwch Gwybodaeth. Mae hyn yn hyfforddiant gloywi i staff profiadol ac uwch, ond ni chaiff neb ei eithrio. Bob blwyddyn mae’n rhaid iddynt gwblhau gwerthusiad/cwis a chael 80%; os nad ydynt, maent yn cael hyfforddiant un-i-un pellach.
 • Mae’r Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sy’n darparu Ffit i Weithio’n cael eu llywodraethu gan eu cyrff proffesiynol perthnasol, er enghraifft Meddygon gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol a Nyrsys gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, pob un â chodau llym ar gyfrinachedd a diogelwch gwybodaeth y mae’n rhaid i glinigwyr gydymffurfio â nhw er mwyn parhau i fod yn gofrestredig.
 • Mae pob contract cyflogaeth yn cynnwys adran fanwl ar gyfrinachedd a diogelu data meddygol y mae’n rhaid i weithwyr ei llofnodi cyn ymuno â Ffit i Weithio.
 • Mae gan ein Llawlyfr i Weithwyr, a roddir i bob aelod o staff adeg sefydlu, adrannau ar ddiogelu data a chyfrinachedd, ac mae copi ‘byw’ ar gael i bob aelod o staff i’w weld unrhyw amser yn y ffolder a rennir gan y cwmni.
 • Mae gan bob gweithiwr Ffit i Weithio lawlyfr gweithdrefnau ar gyfer ei swydd. Mae hwn yn nodi’r cyfarwyddiadau cam wrth gam ar sut i gwblhau’r holl dasgau sy’n gysylltiedig â’u swydd, a’r holl wiriadau a wneir ym mhob cam. Mae hyn yn sicrhau bod pob aelod staff yn gwybod sut mae diogelwch a chyfrinachedd y wybodaeth maent yn ei chydgysylltu yn effeithio ar y busnes, a chyflogwyr a’u gweithwyr sy’n defnyddio Ffit i Weithio.
 • Mae gan bob cyflenwr gontract sy’n cynnwys cymalau diogelu data a chyfrinachedd.

2. Ffit i Weithio – Sut rydym yn ymdrin â’r wybodaeth a ddarparwch

2a. Elfennau angenrheidiol

Mae Ffit i Weithio’n ymdrin â data personol a sensitif, fel y’i dosbarthir o dan y Ddeddf Diogelu Data. Mae Health Management Limited (HML) yn darparu Ffit i Weithio ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Mae’r DWP a HML yn Rheolwyr Data ar y cyd o dan y Ddeddf Diogelu Data ond yn ymarferol, bydd Health Management Limited a’i isgontractwyr awdurdodedig yn prosesu’r data personol a sensitif a ddarparwch pan fyddwn yn ymwneud â chi fel y disgrifir yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Bydd crynodebau a dadansoddiad ystadegol yn cael eu rhannu gyda’r DWP at ddibenion gwerthuso. Bydd Ffit i Weithio’n cael ei werthuso a gall gael ei archwilio gan sefydliadau annibynnol awdurdodedig a fydd yn cynnal cyfrinachedd data y gellir ei adnabod yn bersonol yn ystod y tasgau hyn. Bydd y DWP yn cynnal archwiliadau sampl o achosion unigol i sicrhau ansawdd y gwasanaeth, felly bydd cynrychiolydd cymeradwyedig y DWP yn gallu gweld data personol a sensitif wrth gwblhau’r archwiliad; ni fydd unrhyw ddata y gellir ei adnabod yn bersonol na sensitif yn cael ei symud o safle Ffit i Weithio. Ni fydd data y gellir ei adnabod yn bersonol yn cael ei rannu gan y DWP na’i brosesu ganddo ac eithrio ar gyfer cwblhau’r archwiliadau hyn.

Mae’r canllaw hwn yn egluro sut y bydd Ffit i Weithio’n rheoli a phrosesu data personol a sensitif (cysylltiedig ag iechyd) a gesglir gan wasanaeth Cyngor a gwasanaeth Asesu Ffit i Weithio. Gall Ffit i Weithio gael y wybodaeth hon drwy unrhyw un o’r dulliau canlynol:

 • Ffôn (gwasanaeth cyngor neu asesu);
 • “Gofyn Cwestiwn”;
 • E-bost;
 • “Cymryd rhan”;
 • Drwy’r post/ysgrifenedig’
 • Atgyfeiriad gan feddyg teulu neu gyflogwr.

2b. Gwasanaeth Cyngor

Fel gwasanaeth cyngor rydym yn cymryd ychydig iawn o wybodaeth bersonol gennych chi, sy’n cael ei chadw yn ein system gwybodaeth cwsmeriaid ac ar ein system cofnodi galwadau. Os nad ydych am i ni gadw’ch gwybodaeth bersonol, dywedwch hynny ac fe wnawn ddileu cyfeiriadau personol. Gofynnwn i chi fod yn ofalus nad ydych yn rhoi manylion personol pobl eraill (fel enwau neu gyfeiriadau) wrth drafod eich iechyd a’ch gwaith.

2c. Gwasanaeth Asesu

Mae gan Ffit i Weithio bolisi diogelu data sy’n nodi gofynion y ddeddfwriaeth mewn perthynas â’n staff ni a’r data/gwybodaeth a gedwir am weithwyr, meddygon teulu a chyflogwyr yr ydym yn gweithio â nhw. Rydym yn gweithio yn ôl y safonau a amlinellwyd gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ac mae diogelwch gwybodaeth a data yn cael ei ategu gan y Gyfadran Meddygaeth Alwedigaethol yn eu canllawiau moesegol (Guidance on Ethics for Occupational Physicians rhifyn 2012).

Cyn rhyddhau unrhyw Gynllun Dychwelyd i’r Gwaith rydym yn cael caniatâd clir gan bob gweithiwr sy’n ein galluogi i gadw a phrosesu eu data, ac anfon Cynlluniau Dychwelyd i’r Gwaith at swyddogion dynodedig yn eu sefydliad neu eu meddyg teulu. Os yw gweithwyr yn dewis peidio â rhoi caniatâd neu dynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn y broses, caiff hyn ei barchu a chymerir camau gweithredu priodol fel bo angen.

Caiff y gwasanaeth ei werthuso a gall gael ei archwilio gan sefydliadau annibynnol awdurdodedig, sydd wedi’u rhwymo dan gontract i ddiogelu’r data maent yn ei adolygu.

2d Recordio galwadau ffôn

Fel rhan o’r gwasanaeth asesu mae pob galwad ffôn yn cael ei recordio at ddibenion hyfforddi ac ansawdd. Gofynnir am gydsyniad ar sail gwybodaeth cyn dechrau asesu a gall gweithwyr ddewis peidio â chael yr alwad wedi’i recordio.

Bydd data personol ac iechyd sy’n cael ei gasglu yn ystod gweithgareddau recordio yn cael ei brosesu’n deg a chyfreithlon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

2e Sut rydym yn trin a defnyddio gwybodaeth

Mae mynediad i’r holl wybodaeth rydym ei hangen yn cael ei reoli’n llym – mae’n rhaid i bob gweithiwr gael ei fetio at ddibenion diogelwch cyn cael mynediad i systemau gwybodaeth.

Mae Ffit i Weithio yn cadw gwybodaeth am y rhesymau canlynol:

 • I gadw cofnod o’r gwasanaeth rydym wedi’i ddarparu ac i’n galluogi i reoli a darparu’r gwasanaeth. Rydym yn cadw cofnodion am yr amser angenrheidiol a phriodol.
 • I gysylltu â chi pe na bai’ch ymholiad yn cael ei ddatrys y tro cyntaf y cysylltoch â ni.
 • I ofyn am eich sylwadau o ran eich boddhad fel cwsmer er mwyn i ni allu cynnal safon y gwasanaeth a gweld sut y gallwn ni wella.
 • I ddarparu cofnod anchwiliadwy o’r gwasanaeth (mae Ffit i Weithio’n derbyn arian cyhoeddus) ac i alluogi gwerthusiad annibynnol.
 • I edrych yn ôl ar gyfres o ddigwyddiadau a gweld a yw staff angen hyfforddiant ychwanegol.
 • I hyrwyddo rhaglen Ffit i Weithio ymhellach gyda chyflogwyr a meddygon teulu sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth o’r blaen, ond gallwch optio allan o hyn ar unrhyw adeg.

Rydym yn adolygu’r wybodaeth pan fyddwn ni’n monitro ein hansawdd ein hunain a byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hefyd i gynnal dadansoddiad ystadegol a gwerthusiad, er enghraifft, i weld beth yw’r prif resymau pam fod pobl yn defnyddio’r gwasanaeth neu beth ellid ei wella.

Mae Ffit i Weithio yn cael ei werthuso hefyd a gall gael ei archwilio’n annibynnol i sicrhau ansawdd y gwasanaeth. Gall archwilwyr a gwerthuswyr awdurdodedig ofyn am weld gwybodaeth bersonol a sensitif, ond dim ond gwybodaeth ddienw fydd yn cael ei chynnwys yn eu hadroddiadau. Bydd pob un ohonynt yn cael ei fetio’n briodol cyn y caniateir mynediad ac maent wedi’u rhwymo gan gontract i ddiogelu’r wybodaeth.

Os ydych am weld unrhyw ddata personol rydym yn ei gadw amdanoch chi gallwch wneud “Cais Mynediad Pwnc”. Gofynnwn i chi anfon y cais yn ysgrifenedig at: Customer Contact Manager, Fit for Work, 1 North Bank, Blonk Street, Sheffield, S3 8JY. Byddwn yn cymryd camau wirio pwy ydych chi cyn darparu’r data.

2f Rhoi data y tu hwnt i ddefnydd

Fel rheolwr data ar y cyd gall Ffit i Weithio roi data ‘y tu hwnt i ddefnydd’ os yw unigolyn yn gofyn am hynny.

Os gofynnir i ni roi data ‘y tu hwnt i ddefnydd’ byddwn yn sicrhau:

 • Bod systemau technegol a diogel ar waith i fodloni’r cais hwn.
 • Na all gweithwyr Ffit i Weithio weld y data.
 • Na ellir ei adolygu os yw’r unigolyn yn cael ei atgyfeirio i’r gwasanaeth yn y dyfodol.
 • Nad yw’n cael ei gynnwys mewn unrhyw wybodaeth reoli ddi-enw.
 • Ein bod yn ymrwymo i ddileu’r wybodaeth yn barhaol os neu pan fydd hyn yn bosibl.

Nodwch, fodd bynnag, y bydd rhaid i ni ddatgelu’r wybodaeth os ydym yn cael Gorchymyn Llys i wneud hynny.

3. Polisi’r Wefan

Mae’r adran hon o’r polisi preifatrwydd yn ymwneud â’r wefan FitforWork.org ac yn cael ei gwasanaethu gan Ffit i Weithio ac yn rheoli preifatrwydd ei defnyddwyr sy’n dewis ei defnyddio.

Mae’r polisi’n nodi’r meysydd gwahanol y mae preifatrwydd defnyddwyr yn berthnasol iddynt ac yn amlinellu rhwymedigaethau a gofynion y defnyddwyr, y wefan a pherchnogion y wefan. Ymhellach, bydd y polisi’n nodi sut mae’r wefan yn prosesu, cadw a diogelu data a gwybodaeth defnyddwyr.

3a. Y Wefan 

Mae’r wefan a’i pherchnogion yn cymryd agwedd ragweithiol at breifatrwydd defnyddwyr ac yn sicrhau bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddiogelu preifatrwydd ei defnyddwyr gydol eu profiad ymweld. Mae’r wefan yn cydymffurfio â holl ddeddfau a gofynion y DU ar gyfer preifatrwydd defnyddwyr ac yn cael ei diweddaru’n rheolaidd yn unol â datblygiadau technolegol.

3b. Cwcis

Mae’r wefan yn defnyddio cwcis i wella profiad defnyddwyr wrth iddynt ymweld â’r wefan. Lle bo’n berthnasol, mae’r wefan yn defnyddio system rheoli cwcis sy’n galluogi’r defnyddiwr i alluogi neu analluogi’r defnydd o gwcis ar ei gyfrifiadur / dyfais y tro cyntaf mae’n defnyddio’r wefan. Mae hyn yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth ar gyfer gwefannau i gael cydsyniad penodol gan ddefnyddwyr cyn gadael ffeiliau ar ôl neu eu darllen. Ffeiliau bach yw cwcis a gedwir ar yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr ac sy’n olrhain, arbed a chadw gwybodaeth am ryngweithiadau’r defnyddiwr a’i ddefnydd o’r wefan.

Caiff y feddalwedd ei darparu gan Google Analytics. Bydd y feddalwedd yn arbed cwci ar yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn olrhain a monitro eich ymgysylltiad a’ch defnydd o’r wefan, ond nid yw’n cadw, arbed na’n casglu gwybodaeth bersonol. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Google yma i gael rhagor o wybodaeth [http://www.google.com/privacy.html]. Mae hyn yn ein galluogi i ddarparu profiad wedi’i deilwra i ddefnyddwyr y wefan.

Os yw defnyddwyr am wrthod y defnydd o gwcis ac arbed cwcis o’r wefan hon i yriant caled eu cyfrifiadur dylent gymryd y camau angenrheidiol o fewn gosodiadau diogelwch eu porwyr gwe i atal unrhyw gwcis o’r wefan hon.

Gall trydydd partïon allanol gadw cwcis eraill ar yriant caled eich cyfrifiadur pan fydd y wefan hon yn defnyddio rhaglenni atgyfeirio neu ddolenni noddedig. Defnyddir cwcis o’r fath ar gyfer trosi ac olrhain atgyfeiriadau a byddant yn dod i ben ar ôl 30 diwrnod fel arfer, er y gall rhai gymryd mwy o amser. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei chadw, ei harbed na’i chasglu.

3c. Cysylltu a Chyfathrebu

Mae defnyddwyr sy’n cysylltu â’r wefan hon a/neu Ffit i Weithio/HML yn gwneud hynny yn ôl eu disgresiwn eu hunain ac yn derbyn cyfrifoldeb am ddarparu unrhyw fanylion personol y gofynnir amdanynt. Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chadw’n breifat a’i storio’n ddiogel nes na fydd angen y wybodaeth bellach neu nad oes defnydd iddi, fel y nodir yn Neddf Diogelu Data 1998. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y broses yn ddiogel ond rydym yn cynghori defnyddwyr bod rhaid iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am hynny.

Mae’r wefan hon a Ffit i Weithio/HML yn defnyddio gwybodaeth a gyflwynir i ddarparu’r canlynol i chi:

 • Gwybodaeth am y gwasanaethau maent yn eu cynnig.
 • I’ch helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a gyflwynwyd gennych.
 • I werthuso’r gwasanaeth a’ch profiad ohono.
 • I hyrwyddo gwasanaeth Ffit i Weithio ymhellach i gyflogwyr a meddygon teulu.
 • I’ch tanysgrifio i’r rhaglen cylchlythyr e-bost mae’r wefan yn ei gweithredu, ond dim ond os gwnaed hyn yn glir i chi a’ch bod wedi rhoi caniatâd penodol wrth gyflwyno’ch cais.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o’ch hawliau fel defnyddiwr mewn perthynas â derbyn deunydd marchnata ar e-bost. Nid ydym yn trosglwyddo’ch manylion i unrhyw drydydd parti ac eithrio’r rhai sydd wedi’u hawdurdodi i werthuso ac archwilio’r gwasanaeth.

3d. Cylchlythyr E-bost

Mae’r wefan yn gweithredu rhaglen cylchlythyr e-bost, a ddefnyddir i roi gwybod i danysgrifwyr am wasanaethau sydd ar gael gan y wefan. Gall defnyddwyr danysgrifio drwy broses awtomatig ar-lein os ydynt yn dymuno ond maent yn gwneud hynny ar eu disgresiwn eu hunain. Efallai y bydd rhai tanysgrifiadau’n cael eu prosesu â llaw drwy gytundeb ysgrifenedig ymlaen llaw gyda’r defnyddiwr.

Trefnir tanysgrifiadau yn unol â Deddfau Sbam y DU, a cheir manylion amdanynt yn Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003. Caiff yr holl fanylion personol sy’n ymwneud â thanysgrifiadau eu cadw’n ddiogel ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw fanylion personol i drydydd partïon y tu allan i Ffit i Weithio.

Gall ymgyrchoedd marchnata e-bost a gyhoeddir gan y wefan hon gynnwys cyfleusterau olrhain o fewn yr e-bost ei hun. Mae gweithgarwch tanysgrifwyr yn cael ei olrhain a’i storio mewn cronfa ddata i’w ddadansoddi a’i werthuso. Gall gweithgarwch alrhain gynnwys: agor negeseuon e-bost, anfon negeseuon e-bost ymlaen, clicio dolenni mewn e-bost, amseroedd, dyddiadau ac amlder y gweithgarwch.

Defnyddir y wybodaeth i wella ymgyrchoedd e-bost y dyfodol ac i roi cynnwys mwy perthnasol i’r defnyddiwr am ei weithgarwch.

Yn unol â Deddfau Sbam y DU a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 caiff tanysgrifwyr gyfle i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg drwy system awtomatig. Mae manylion y broses hon mewn troedyn ar waelod pob ymgyrch e-bost. Os nad oes system ddad-danysgrifio awtomatig ar gael bydd cyfarwyddiadau ar sut i ddad-danysgrifio yn cael eu rhoi yn lle hynny.

3e. Dolenni Allanol

Er bod y wefan yn ceisio cynnwys dolenni allanol diogel, perthnasol o safon yn unig cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus cyn clicio ar unrhyw ddolenni allanol y sonnir amdanynt ar y wefan. (Dolenni allanol yw testun / baner / llun y gellir clicio arnynt i fynd i wefannau eraill).

Ni all perchnogion y wefan hon warantu na gwirio cynnwys unrhyw wefan y ceir dolen iddi er ein bod ni’n ymdrechu i wneud hynny. Dylai defnyddwyr nodi felly bod disgwyl iddyn nhw dderbyn cyfrifoldeb am glicio ar ddolenni allanol ac na all y wefan hon na’i pherchnogion fod yn atebol am unrhyw niwed neu oblygiadau a achosir drwy ymweld ag unrhyw ddolenni allanol a gaiff eu crybwyll.

3f. Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfathrebu, ymgysylltu a gweithredu drwy’r cyfryngau cymdeithasol y mae’r wefan hon a’i pherchnogion yn eu defnyddio hefyd yn destun telerau ac amodau yn ogystal â pholisïau preifatrwydd pob llwyfan cyfryngau cymdeithasol unigol.

Cynghorir defnyddwyr i ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn ddoeth a chyfathrebu / eu defnyddio’n ofalus o ran eu preifatrwydd a’u manylion personol eu hunain. Ni fydd y wefan na’i pherchnogion byth yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol neu sensitif drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ychwaith ac maent yn annog defnyddwyr sydd am drafod manylion sensitif i gysylltu â nhw drwy’r prif gyfryngau cyfathrebu fel y ffôn neu’r e-bost.

Gall y wefan ddefnyddio botymau rhannu cymdeithasol sy’n helpu i rannu cynnwys gwefan yn uniongyrchol o dudalennau’r wefan i’r llwyfan cyfryngau cymdeithasol dan sylw. Cynghorir defnyddwyr eu bod yn defnyddio botymau rhannu cymdeithasol o’r fath yn ôl eu disgresiwn eu hunain a dylent nodi y gall y llwyfan cyfryngau cymdeithasol olrhain a chadw’ch cais i rannu tudalen gwe drwy’ch cyfrif llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

3g. Dolenni byr mewn Cyfryngau Cymdeithasol

Gall y wefan a’i pherchnogion rannu dolenni gwe i dudalennau gwe perthnasol drwy eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Mae rhai cyfryngau cymdeithasol yn byrhau urls (cyfeiriadau gwefannau) hir, er enghraifft: <http://bit.ly/zyVUBo>.

Cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus ac yn graff cyn clicio ar unrhyw urls byr a gyhoeddir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan y wefan hon a’i pherchnogion. Er gwaethaf ymdrechion gorau i sicrhau mai dim ond urls dilys sy’n cael eu cyhoeddi mae llawer o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn dueddol o gael eu taro gan negeseuon sbam a hacio ac felly ni all y wefan hon na’i pherchnogion fod yn atebol am unrhyw niwed neu oblygiadau a achosir gan glicio ar unrhyw ddolenni byr.