Gall meddygon teulu ledled Cymru a Lloegr atgyfeirio cleifion cyflogedig ar gyfer Ffit i Weithio, gyda’u cydsyniad, os ydynt yn, neu’n debygol o fod, yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch am bedair wythnos neu fwy.

Bydd gweithiwr iechyd galwedigaethol yn cynhyrchu Cynllun Dychwelyd i Waith, y gellir ei ddefnyddio yn lle nodyn ffitrwydd. Bydd Cynllun Dychwelyd i’r Gwaith cam wrth gam ymarferol yn cael ei lunio, wedi’i deilwra i anghenion eich claf, i’w helpu i ddychwelyd i’r gwaith mewn ffordd sy’n briodol iddyn nhw.Hefyd yn yr adran hon

Cwblhau’r nodyn ffitrwydd

Os credwch y gallai eich claf wneud rhyw fath o waith, mae’r nodyn ffitrwydd yn gyfle i gofnodi eich cyngor. Efallai y bydd eich asesiad yn nodi nad yw cyflwr…

Opsiynau atgyfeirio ar gyfer cyflyrau cysylltiedig â gwaith

Ar ôl siarad â’ch claf am eu hiechyd, a chwblhau asesiad o’u ffitrwydd i weithio, dylech ystyried pa opsiynau atgyfeirio sydd ar gael i gefnogi eu hanghenion penodol. Atgyfeirio at…

Siarad â’ch cleifion am absenoldeb salwch

Nid iechyd neu les person yw’r unig beth bob tro sydd efallai’n achosi absenoldeb o’r gwaith. Gall problemau gyda dyledion, digartrefedd neu berthynas bersonol hefyd achosi absenoldeb, a dyna pam…

What would you like to do now?


  • Pob blwyddyn, bydd tua 865,000 o absenoldebau cyflogeion yng Nghymru a Lloegr yn parhau am bedair wythnos neu fwy1. Mae 74% o gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr yn teimlo pe…

  • Yn gynyddol, mae rheoli lefelau straen a hyrwyddo lles yn y gweithle’n cael ei ystyried yn hanfodol i gynnal gweithlu cynhyrchiol, ond mae straen yn broblem fawr i lawer o…

    Darllen mwy