menu icon menu icon

Gyrfaoedd

Hoffech chi rymuso cyflogeion a helpu pobl i ddychwelyd i’r gwaith?

Ydych chi’n weithiwr proffesiynol Iechyd Galwedigaethol/RGN/ MHN/ Therapydd Galwedigaethol neu Ffisiotherapydd sy’n chwilio am rôl newydd?

Mae Ffit i Weithio’n cynnig cyngor iechyd cysylltiedig â gwaith sy’n arbenigol, diduedd ac am ddim i bawb. Fe’i cynllunir i gefnogi pobl yn y gwaith sydd â chyflyrau iechyd a’u helpu gydag absenoldeb oherwydd salwch. Mae bod yn y gwaith yn gwneud cyfraniad pwysig i iechyd da. Po hwyaf mae rhywun i ffwrdd oherwydd salwch, po anos yw iddynt ddychwelyd i’r gwaith. Mae ymchwil yn awgrymu bod aros i ffwrdd o’r gwaith am gyfnodau hir o amser yn niweidiol i les cymdeithasol ac ariannol, ac iechyd.

Wrth galon Ffit i Weithio mae ein Rheolwyr Achos ac Arweinwyr Tîm a fydd yn darparu cymorth a chyngor er mwyn nodi rhwystrau sy’n rhwystro cyflogeion rhag dychwelyd i’r gwaith  a chynhyrchu cynllun dychwelyd i’r gwaith wedi’i deilwra i anghenion y cyflogai.


Rheolwr Achos

£30,000 – £36,000
Fel Rheolwr Achos byddwch yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr yn defnyddio’r model Bio Seicogymdeithasol er mwyn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddarparu cyngor i gyflogeion, yn eu cynorthwyo i ddychwelyd i’r gwaith. Os oes gennych gefndir mewn unrhywun o’r disgyblaethau uchod, 2 flynedd o brofiad ar ôl cofrestru, y gallu i newid asesiad clinigol yn gyngor adeiladol ac os oes gennych ddiddordeb mewn iechyd galwedigaethol, byddem wrth ein bodd i glywed gennych.

Arweinydd Tîm

Hyd at £42,000
Fel Arweinydd Tîm byddwch yn darparu cefnogaeth a mentora cyfredol i’n Rheolwyr Achos sy’n ofynnol i sicrhau eu bod yn darparu’r cyngor gorau posibl ar ddychwelyd i’r gwaith. Byddwch yn cynnig arweiniad o ddydd i ddydd i aelodau’ch tîm, gan eu cefnogi fel fo angen yn defnyddio eich gwybodaeth broffesiynol, yn ogystal â defnyddio eich sgiliau arweinyddiaeth i feithrin amgylchedd gwaith positif a chefnogol. Trwy wneud hynny, byddwch yn sicrhau eu bod yn bodloni ein safonau ansawdd wrth ddatblygu cynlluniau dychwelyd i’r gwaith neu gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr gyda chofrestriad proffesiynol yn un o’r disgyblaethau uchod. Mae cymhwyster iechyd galwedigaethol yn ddymunol, fel y mae profiad o ddarparu cyngor ffurfiol neu anffurfiol parthed iechyd galwedigaethol a lles. Mae profiad dangosadwy o arwain tîm a’r gallu i fentora a chefnogi eraill yn ofynnol.


Os hoffech chi gofrestru eich diddordeb yn ein swyddi yn y dyfodol, defnyddiwch y ffurflen gysylltu i gyflwyno eich CV ar gyfer ystyriaeth.

Neu gallwch bostio eich CV i: Fit for Work Recruitment Team, 1 North Bank, Blonk Street, Sheffield, S3 8JY

    Eich enw (gofynnol)

    Eich cyfeiriad e-bost (gofynnol)

    Pwnc

    Eich neges

    Lanlwytho’ch CV (.doc / .pdf)