menu icon menu icon

Gwneud addasiadau rhesymol yn y gweithle

Cofnodwyd yn: Blog

Cyn i’ch cyflogai ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch, efallai y bydd angen gwneud addasiadau i’w gweithle i sicrhau y gallant gyflawni eu gwaithyn ddiogel ac yn effeithiol.

Efallai y caiff hyn ei hargymell gan Feddyg Teulu eichcyflogai, a all ddangos yn eu nodyn ffitrwydd y  ‘gallent’ fod yn ffit i weithio os ydych yn gwneud addasiadau yn y gweithle.

Pam ddylwn i wneud addasiadau yn y gweithle?
Mae ymchwil wedi dangos cadw y tu allan i’r gwaith yn ddrwg i’ch iechyd, a pho hwyaf y bydd rhywun yn absennol, po fwyaf anodd y gall fod iddynt ddychwelyd.

Po gyntaf y bydd eich cyflogai’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch neu anaf, po fwyaf fuddiol y byddiddynt, yn feddyliol ac yn gorfforol fel ei gilydd.

Gall addasiadau yn y gweithle helpu eichcyflogai i:

  • ddychwelyd i’r gwaith yn gynnar;
  • mynd i’r afael â thasgau ymarferol;
  • dychwelyd i’w sgiliau a’u galluoedd arferol;
  • gwella eu hyder.

A alla i gael help i wneud addasiadau yn y gweithle?
Os oes arnoch angen cyngor neu gymorthwrth wneud addasiadau yn y gweithle, gallwch geisio cymorth arbenigol ym maes iechyd galwedigaethol?

Mae gweithwyr proffesiynol iechyd galwedigaethol yn brofiadol ym maes lles corfforol a meddyliolcyflogeion yn y gweithle. Gallant eich cynghori ar sut i wneud addasiadau yn y gweithle (addasiadau rhesymol) i gefnogi’ch cyflogai iddo ddychwelyd i’r gwaith. Gall Mynediad i Waith helpu i gyfrannu tuag at gost addasiadau rhesymol yn y gweithle, a gellir gweld rhagor o wybodaeth ynghylch addasiadau rhesymol ar gyfer gweithwyr anabl ar GOV.UK.

Dysgwch ragor am gymorth iechyd galwedigaethol.

Pa fath o addasiadau alla i eu gwneud?
Gall addasiadau yn y gweithle fod dros dro neu’n barhaol, gan gynnwys:

  • darparu hyfforddiant ychwanegol;
  • addasu patrymau gwaith ac oriau gweithio – megis gweithio o gartref, gwaith amser hyblyg neu ran-amser;
  • caniatáu dychwelyd i’r gwaith fesul cam;
  • caniatáu i gyflogai fod yn absennol o’r gwaith ar gyfer triniaeth neu adsefydlu
  • newidiadau i gyfarpar a dodrefn gwaith;
  • gwneud addasiadau i adeiladau yn y gweithle.

Beth yw addasiadau rhesymol?

Os bydd eich cyflogai’n mynd yn anabl, neu’n datblygu cyflwr iechyd oherwydd eu salwch neu anaf, yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i chi wneud addasiadau rhesymol i alluogi’r cyflogai i ddychwelyd i, ac aros yn, y gwaith.

Bwriedir hyn isicrhau hynny nad ydynt dan anfantais o’u cymharu â phobl nad ydynt yn anabl, a’u bod yn cael cyfleoedd cyfartal i aros mewn gwaith.

Mae gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ragor o wybodaeth ar sut i wneud addasiadau rhesymol i swyddi a gweithleoedd, yn ogystal ag enghreifftiau o addasiadau yn y gweithle y gallwch eu gwneud i trefniadau gweithio, adeiladau a swyddi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *