Mae Ffit i Weithio yma i’ch cefnogi yn eich gwaith, ac os ydych chi i ffwrdd yn sâl, mewn ffordd sy’n briodol i chi.​ P’un a ydych yn hunangyflogedig, neu’n gweithio i sefydliad, gallwch gael mynediad at ein cyngor arbenigol a diduedd gan ein tîm o weithwyr iechyd galwedigaethol. Gallwch sgwrsio ar-lein gyda chynghorydd arbenigol neu siarad â chynghorydd ar 0800 032 6235 (Saesneg) neu 0800 032 6233 (Cymraeg).

Mae gan y wefan hefyd lyfrgell cyngor y gellir ei phori ar wahanol salwch a materion iechyd yn gysylltiedig â’r gwaith.

advice hub icon

advice hub icon

advice hub icon

Ffoniwch ein llinell gymorth ar 0800 032 6233 (Cymraeg)

advice hub icon

Os ydych chi’n gyflogedig ac wedi bod, neu’n debygol o fod, i ffwrdd o’r gwaith am bedair wythnos neu fwy, gallech gael eich atgyfeirio gan eich meddyg teulu i’r gwasanaeth Ffit i Weithio, sydd ar gael ar draws Cymru a Lloegr. Holwch eich meddyg teulu ynghylch sut allech gael eich atgyfeirio. (Bydd atgyfeiriadau cyflogwyr yn dechrau yn hwyrach yn 2015.)


Hefyd yn yr adran hon

Dychwelyd i’r gwaith

Gyda chynllunio a rheoli gofalus, dylai dychwelyd i weithio ar ôl cyfnod o absenoldeb fod yn brofiad positif a chalonogol. Cyn i chi fod yn ddigon ffit a da i…

Cael caniatâd i fod yn absennol

Gall cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith fod yn anodd ac yn straen. Drwy ddeall polisi salwch eich cyflogwr (lle bo’n berthnasol), sut i reoli eich cyflwr yn dda a…

Iechyd a diogelwch yn y gwaith

Gall gofalu am eich iechyd a’ch diogelwch eich hun yn y gwaith helpu i leihau’r risg o salwch ac anaf cysylltiedig â’r gwaith. Bydd eich cyflogwr wedi datblygu polisi a…

Aros mewn gwaith

Mae bod i ffwrdd o’r gwaith yn gallu cael effaith mor andwyol ar eich iechyd a’ch lles fel bod aros mewn gwaith, hyd yn oed drwy salwch neu anaf, bob…


  • Pob blwyddyn, bydd tua 865,000 o absenoldebau cyflogeion yng Nghymru a Lloegr yn parhau am bedair wythnos neu fwy1. Mae 74% o gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr yn teimlo pe…

  • Yn gynyddol, mae rheoli lefelau straen a hyrwyddo lles yn y gweithle’n cael ei ystyried yn hanfodol i gynnal gweithlu cynhyrchiol, ond mae straen yn broblem fawr i lawer o…

    Darllen mwy