Gweithred o garedigrwydd digymell

Cofnodwyd yn: Blog

Ar un adeg roedd ‘gweithredoedd o garedigrwydd digymell’ yn ddigymell, heb eu cynllunio ac annisgwyl. Nawr mae ganddynt eu gwefan eu hunain a hyd yn oed ‘diwrnod’. Maent hyn yn eod wedi eu brandio fel RAKs. Ac mae RAKs yn boblogaidd iawn yn 2017.

Mae Diwrnod Gweithredoedd o Garedigrwydd Digymell (17 Chwefror) yn pwysleisio’r syniad trwy gael rhywun i wneud gweithred dda, gallwn eu gwneud yn hapus a hybu ein synnwyr ein hunain o les. Mae RAKs yn gwneud y byd yn le gwell.

Gall fod mor syml a rhoi gwên i rywun, neu gario eu siopa, neu eu codi wedi codwm, neu hyd yn oed dalu eu bil. Beth sy’n eu huno yw natur ddigymell ac ystyrlon y weithred, heb unrhyw amodau.

Yn wir, mae’r Sefydliad Gweithredoedd Caredigrwydd Digymell, ac eiriolwyr eraill y manteision o fod yn garedig neu dderbyn caredigrwydd, wedi defnyddio canlyniadau nifer o astudiaethau (e.e. arolwg gan Ysgol Fusnes Harvard ac astudiaeth Gwyddor Seicolegol Glinigol) i awgrymu y gallai rhai o’r manteision hyn gynnwys:

 • hapusrwydd: Mae gwneud pobl eraill yn hapus yn hybu ein teimladau ein hunain o hapusrwydd;
 • gwella hunanhyder: Mae rhoi yn gwneud i ni deimlo’n well fel pobl;
 • egni: Bydd gwneud un peth da yn gwneud i ni fod eisiau gwneud mwy;
 • bywyd hirach: Mae rhoi i eraill yn arafu’r broses heneiddio;
 • mwy o bleser: Mae pleser yn creu pleser.

Mae’r cemegau pleserus naturiol serotonin ac ocsitosin (yr hormon cariad) yn cael eu creu yn y corff, mae’n debyg, wrth rannu caredigrwydd.

Ac mae’r Sefydliad RAK yn awgrymu y bydd cyflawni gweithredoedd caredig yn:

 • Lleihau iselder: Mae meddwl am helpu pobl yn ein hatal rhag poeni amdanom ein hunain.
 • Lleihau poen: Mae helpu yn rhyddhau endorffinau, sy’n gyffur lleddfu poen naturiol.
 • Lleihau unigedd: Mae helpu eraill yn annog cyswllt dynol.
 • Lleihau pwysedd gwaed.
 • Lleihau gorbryder: Gall gweithredoedd da wella tymer a lleihau osgoad cymdeithasol.
 • Lleihau straen: Mae gan bobl garedig 23 y cant yn llai o gortisol (yr hormon straen) ac yn heneiddio’n arafach.

Mae poblogrwydd cynyddol syniadau fel RAKs, ymwybyddiaeth ofalgar a llesiant yn adlewyrchiad o’n dealltwriaeth well o’r straen a difrod i iechyd meddwl a ddaw gyda phwysau bywyd a gwaith modern. Mae polisi llywodraeth yn ymwneud yn gynyddol nid yn unig gyda lles ariannol y boblogaeth, ond hefyd iechyd meddwl gweithwyr. Ac mae gwaith modern wedi newid i fod yn fwy creadigol, gyda galwadau cyson a llawer o straen gyda gweithwyr nid yn unig yn pryderu am sicrwydd ariannol, ond hefyd boddhad swydd, cynnydd gyrfa ac amgylchedd gwaith da.

Mae yna ddiddordeb cynyddol yn y cyswllt rhwng lles a chynhyrchiant gweithwyr. Bydd gan gwmni ble mae iechyd a lles cyflogeion yn cael ei drin fel mater difrifol yn gweld cyfraddau is o absenoldeb salwch a phresenoliaeth (ble mae gweithwyr yn dod i’r gwaith ond mewn gwirionedd yn rhy sâl i weithio’n effeithiol), a chynhyrchiant uwch. Mewn gwirionedd, er bod absenoldeb salwch oherwydd anafiadau corfforol neu ddamweiniau yn y gwaith yn gostwng, mae absenoldeb oherwydd salwch meddwl (yn cynnwys iselder, gorbryder a straen) yn cynyddu.

Amcangyfrifir y collwyd 11.7 miliwn o ddyddiau gwaith oherwydd straen, iselder a gorbryder yn 2015/6 a bod straen yn gyfrifol am 45 y cant o’r holl ddyddiau a gollwyd i absenoldeb salwch. Yn 2014 amcangyfrifodd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) gost salwch meddwl i economi’r Deyrnas Unedig – yn cynnwys taliadau budd-daliadau a chostau’r GIG – i fod yn £70bn.

O ystyried y ffigurau hyn, gallwn dybio bod annog gweithredoedd o garedigrwydd digymell yn beth da i staff a rheolwyr.

RAKs yn y gweithle

Gallai cofleidio’r cysyniad o RAKs yn y gweithle fod yn ffordd dda o:

 • helpu gweithwyr i ddod i adnabod ei gilydd;
 • hybu morâl;
 • lleihau tensiwn a lleddfu gwrthdaro;
 • gosod y sylfaeni ar gyfer mwy o deimlad cymunedol a chydweithredu yn y dyfodol.

Bydd cwmnïau a sefydliadau yn elwa o feithrin grŵp hapus o staff ac efallai y gwelant gyfraddau salwch is, gwell cynhyrchiant a throsiant is o staff. Gallai’r syniadau hyn fod o gymorth:

 • Pobwch gacen a dod a hi i’r swyddfa – does dim yn dangos eich gwerthfawrogiad yn fwy na theisen gartref.
 • Canmolwch gydweithiwr ar ei bryd a gwedd – sylwch pan fydd wedi cael toriad gwallt neu wedi prynu pâr newydd o esgidiau.
 • Gwobrwywch waith da a dathlu llwyddiannau gyda’ch tîm (canmoliaeth, rhoddion neu fonws) – er yn aml gall rhywbeth mor syml â ‘da iawn’ i gydnabod gwaith da fod yn werth mwy na gwobr ariannol.
 • Siaradwch gyda staff newydd, gwrandewch ar eu pryderon a’u croesawu atoch. Dylai rheolwyr greu diwylliant o wrando a chefnogaeth a chymryd camau i leihau’r straen ar unigolion.
 • Tretiwch staff i hufen ia ar ddiwrnod poeth neu gludfwyd os ydynt yn gweithio’n hwyr i gwblhau gwaith pwysig mewn pryd.
 • Trefnwch a thalwch am daith tîm i hybu morâl a gwobrwyo gwaith caled.
 • Gwobrwywch gwsmeriaid gyda rhoddion annisgwyl, gostyngiadau neu ddanfoniad am ddim – mae’r ewyllys da yn debygol o roi hwb i werthiant.

Mae Ffit i Weithio yn cynnig cyngor ac arweiniad am ddim, ar-lein ar iechyd yn gysylltiedig â gwaith i unrhyw un sy’n chwilio am gyngor a chefnogaeth ar achos cyfredol o absenoldeb salwch, neu ar faterion a allai arwain at absenoldeb salwch. Gall pobl gyflogedig sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch am bedair wythnos neu fwy gael eu cyfeirio ar gyfer asesiad ffôn gyda rheolwr achos Ffit i Weithio i nodi unrhyw rwystrau sy’n atal yr unigolyn rhag dychwelyd i’r gwaith. Ewch i’r wefan Ffit i Weithio neu ffoniwch y llinell gymorth ffôn am ddim ar 0800 032 6235 (Saesneg) neu 0800 032 6233 (Cymraeg). Mae yna wasanaeth ar wahân ar gael yn Yr Alban (0800 019 2211).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *