menu icon menu icon

Cymorth iechyd galwedigaethol

Cofnodwyd yn: Blog

Bydd amgylchiadau penodol lle gallai fod arnoch angen cymorth gwasanaethau iechyd galwedigaethol cyn y gall eich cyflogai ddychwelyd i’r gwaith.

Sut all cymorth iechyd galwedigaethol gefnogi dychwelyd i’r gwaith?
Mae gweithwyr proffesiynol iechyd galwedigaethol yn brofiadol ym maes lles corfforol a meddyliol cyflogeion yn y gweithle.

Gallant:

 • helpu gyda rhaglenni dychwelyd i’r gwaith;
 • rhoi cyngor ar staff nad ydynt yn gallu gweithio oherwydd absenoldeb oherwydd salwch;
 • eich cynghori ar sut i gynnal addasiadau rhesymol – megis gweithfannau neu addasiadaui safleoedd.

Gall yr addasiadau hyn helpu cyflogai i ddychwelyd i’r gwaith hyd yn oed os nad ydynt o bosibl yn ddigon ffit yn gorfforol, neu’n feddyliol, i gyflawni eu dyletswyddau rheolaidd. Gallant hefyd helpu i atal absenoldeb rhag ailddigwydd.

Gall ymgynghorydd iechyd galwedigaethol helpu i gefnogi rhywun ddychwelyd i’r gwaith hefyd trwy:

 • cynnal asesiadau risg ac asesiadau o anghenion y gweithle;
 • nodi problemau yn y gweithle er mwyn lleihau absenoldeb;
 • gweithredu polisïau a sicrhau cydymffurfiaeth ag iechyd a diogelwch;
 • darparu cyngor a chwnsela i gyflogeion.

Pwy all ddarparu gwasanaethau iechyd galwedigaethol?

Nid oes gan lawer o gwmnïau adran iechyd galwedigaethol benodol, ac os yw hyn yn wir, gallwch ddewis defnyddio gwasanaethau iechyd galwedigaethol allanol pan fydd arnoch angen eu cymorth.
Gall cymorth iechyd galwedigaethol gael ei ddarparu gan ystod amrywiol o arbenigwyr, gan gynnwys:

 • nyrsys arbenigol ym maes iechyd galwedigaethol;
 • meddygon sy’n arbenigo ym maes iechyd galwedigaethol;
 • therapyddion galwedigaethol;
 • hylenwyr galwedigaethol;
 • ffisiotherapyddion;
 • cwnselwyr.

Canfod gwasanaethau iechyd galwedigaethol annibynnol
Os nad ydych yn darparu cymorth iechyd galwedigaethol ar gyfer eich staff ar hyn o bryd, gallwch gael mynediad i gyfarwyddyd ac ssesiadau proffesiynol ym maes iechyd galwedigaethol am ddim trwy Ffit i Weithio. Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth.

Chwilio am feddygon iechyd galwedigaethol trwy Gymdeithas Meddygaeth Alwedigaethol.

Chwilio am therapyddion galwedigaethol trwy’r Coleg y Therapyddion Galwedigaethol.

Chwilio am ffisiotherapyddion trwy Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

Chwilio am gwnselwyr a therapyddion trwy Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *