Bydd cyflogeion sy’n cydsynio i gael eu cyfeirio at Ffit i Weithio yn cael eu gwahodd am asesiad ffôn gan weithiwr iechyd galwedigaethol Ffit i Weithio. Nod yr asesiad hwn yw nodi pob rhwystr posibl sy’n atal cyflogeion rhag dychwelyd i’r gwaith (yn cynnwys ffactorau iechyd, gwaith a phersonol). Ble fo’n briodol, fe gytunir ar Gynllun Dychwelyd i’r Gwaith rhwng y cynghorydd a’r cyflogai.

Tra’n ceisio pontio’r bwlch mewn cyngor iechyd galwedigaethol a chefnogaeth ar gyfer BBaChau, gall Ffit i Weithio hefyd weithio ar y cyd â darpariaeth iechyd galwedigaethol presennol gan ei fod yn ffocysu ar nifer o wahanol agweddau sy’n atal cyflogai rhag dychwelyd i’r gwaith, yn cynnwys ffactorau cymdeithasol ac ariannol.

Sut i baratoi ar gyfer gwneud atgyfeiriadau Ffit i Weithio

  • Eglurwch pa gefnogaeth bresennol sydd gennych yn barod ar gyfer cyflogeion ar absenoldeb salwch hirdymor. Diweddarwch eich polisi AD i dderbyn y Cynlluniau Dychwelyd i’r Gwaith Ffit i Weithio. (I gael cyngor gyda diweddaru eich polisïau absenoldeb ac AD, gweler y canllawiau CIPD.)
  • Gwahoddwch gyflogeion cymwys i mewn am drafodaeth ynghylch Ffit i Weithio, a chyfeirio cyflogeion (gyda’u caniatâd) yn defnyddio’r ffurflen atgyfeirio gan gyflogwr.
  • Lledaenwch y gair am Ffit i Weithio yn eich sefydliad neu ar eich gwefan yn defnyddio rhai o’n hadnoddau ar-lein (gweler y pecyn cymorth cyflogwyr am gasgliad o ddeunyddiau defnyddiol sydd gael i chi eu defnyddio).Sut mae’n Gweithio

Hefyd yn yr adran hon

Cefnogi gweithwyr wrth ddychwelyd i’r gwaith

Pan fydd eich gweithiwr yn barod i ddychwelyd i’r gwaith, dylech wneud y broses mor ddidrafferth a di-straen â phosibl iddynt drwy gynnal cyfweliad dychwelyd i weithio, gwneud yr addasiadau…

Rheoli absenoldeb salwch

Gall dychwelyd i weithio ar ôl amser i ffwrdd weithiau fod yn anodd. Drwy reoli absenoldeb yn effeithiol, a chadw mewn cysylltiad, dylai eich staff ddeall beth y disgwylir iddynt…

Atal absenoldeb salwch

Drwy sicrhau eich bod yn deall beth sy’n achosi absenoldeb salwch, y rhowch hyfforddiant iechyd a diogelwch di-dâl i’ch staff a thrwy gymryd camau i sicrhau bod eich staff yn…

Manteision gweithlu iach

Manteision gweithlu iach Mae’n wybyddus bod cael gwaith yn dda i iechyd a lles pobl, ond mae’n dod yn fwyfwy gwybyddus hefyd bod gweithlu iach o fantais i gyflogwyr. Drwy…


  • Pob blwyddyn, bydd tua 865,000 o absenoldebau cyflogeion yng Nghymru a Lloegr yn parhau am bedair wythnos neu fwy1. Mae 74% o gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr yn teimlo pe…

  • Yn gynyddol, mae rheoli lefelau straen a hyrwyddo lles yn y gweithle’n cael ei ystyried yn hanfodol i gynnal gweithlu cynhyrchiol, ond mae straen yn broblem fawr i lawer o…

    Darllen mwy