Creu cadernid yn y gweithle

Cofnodwyd yn: Blog

‘Cadwch yn Dawel a Pharhewch’ yw sut y cafodd cartrefi Prydain eu hannog i ymdopi ag amddifadedd yr Ail Ryfel Byd ac mae’r un neges o gadernid yn wyneb pwysau a straenau byw yn yr oes modern wedi dod yn ymadrodd poblogaidd heddiw.

Serch hynny, er gwaethaf yr agwedd ddifyr hon i’r galwad i barhau beth bynnag yw’r sefyllfa, mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi enwi straen ‘epidemig iechyd yr unfed ganrif ar hugain’ ac mae cyflogwyr a gwneuthurwyr polisi’n cymryd ystraen, gorbryder ac iselder sy’n effeithio ar aelodau gwerthfawr o’r gweithlu’n llawer mwy difrifol.

Bob blwyddyn collir nifer a amcangyfrifir o 17 miliwn o ddiwrnodau gwaith i straen, gorbryder ac iselder, yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae cyflogwyr yn cydnabod fwyfwy y difrod y gall straen ei wneud yn y gweithle, gan gynnwys:

 • colli cynhyrchiant oherwydd absenoldeb staff;
 • mwy o lwythi gwaith i weithwyr sy’n gorfod ymdrin â gwaith eu cydweithwyr;
 • trosiant uwch o staff.

Mae llawer o gyflogwyr eisiau lleihau straen yn y gweithle gan ddefnyddio nifer o ddulliau megis adolygu llwythi gwaith, cynnig gweithio hyblyg neu fynd i’r afael â diwylliant  gweithle a allai annog oriau hir heb egwyliau. Ffordd arall o gefnogi gweithwyr yw cymryd camau i’w helpu i roi hwb i’wcadernid yn erbyn straen.

Beth yw cadernid?
Cadernid yw gallu rhywun i:

 • addasu i drallod;
 • cynnal eu cydbwysedd;
 • cadw rhyw synnwyr o reolaeth ar eu hamgylchedd;
 • symud ymlaen mewn modd positif.

Mae rhai pobl yn ymdopi â sefyllfaoedd ingol yn well nag eraill, yn bennaf oherwydd eu bod yn gadarnach. Mae’r bobl hyn yn ffynnu tra bod eraill o’u cwmpas yn gwanhau o dan y pwysau. Ond y newyddion da yw nad yw cadernid yn endid sefydlog ac nad yw’n rhywbeth y caiff rhywun eifwynhau’n naturiol, neu beidio. Gellir ei addysgu ac mae’r gweithle yn lle delfrydol i bobl ddysgu i adeiladu eu cadernid.

Beth sy’n bygwth cadernid ac iechyd meddwl yn y gweithle?

Gall gweithleoedd modern gyflwyno sawl her, gan gynnwys rhai sefyllfaoedd negyddol:

 • Llwyth gwaith gormodol.
 • Diffyg annibyniaeth.
 • Ailstrwythuro sefydliadol.
 • Diffyg cymorth gan reolwyr neu waith tîm.

Mae gweithleoedd yn newid yn gyflym oherwydd globaleiddio, a gall y newidiadau hyn gyflwyno straen hefyd:

 • Cwsmeriaid rhyngwladol a sefydliadau partner mewn parthau amser gwahanol – diwedd i oriau gwaith sefydlog ac amser segur.
 • Dirywiad y ‘swydd am oes’ – mae pobl yn dod yn fwy dethol am y swyddi a’r amgylcheddau maent yn gweithio ynddynt.
 • Technolegau newydd sy’n golygu bod rhaid i sgiliau ac arbenigedd gael eu diweddaru’n gyson.

Sut y gall cyflogwyr helpu i gynyddu cadernid

Mae nifer o bethau y gall cyflogwyr eu gwneud i helpu i greu cadernid ymhlith staff.

Annog lles corfforol. Mae iechyd corfforol yn hanfodol i’n hiechyd meddwl, a gall creu amgylchedd gweithio dymunol a hybu ymddygiad iach gyflwyno llawer o fanteision. Rhai syniadau:

 • Bwyta’n iach –darparu ffrwythau ar gyfer byrbrydau.
 • Ymarfer – cynlluniau beicio i’r gwaith.
 • Rhoi’r gorau i smygu –cynnig cymorth cwnsela.
 • Yfed yn synhwyrol –newid y diwylliant yfed.

Hyrwyddo amgylchedd seicolegol iach. Gwneud y gweithle’n amgylchedd dymunol a hapus:

 • Hyrwyddo dull rheoli agored ac ymddiriedus.
 • Hyfforddi rheolwyr i ystyried lles meddyliol y staff.
 • Darparu diogelwch swydd a cheisiwch osgoi ailstrwythuro neu newid ar raddfa fawr yn rheolaidd.
 • Gwneud swyddi’n amrywiol a diddorol a rheoli llwythi gwaith.
 • Hyfforddi staffmewn sgiliau newydd.
 • Cynnig hyfforddiant i ddelio â straen.
 • Caniatáu annibyniaeth a gadael i unigolion wneud eu swyddi.
 • Cynnig triniaeth deg.
 • Gwobrwyo gwaith da.
 • Cynnig trefniadau gweithio hyblyg.

Darparu cymorth arbenigol i helpu i gynnal iechyd corfforol a meddyliol da. Weithiau mae pobl angen cymorth arbenigol â materion iechyd corfforol neu feddyliol ac efallai y bydd angen eu hatgyfeirio i gael rhagor o gymorth, er enghraifft:

 • iechyd galwedigaethol;
 • adnoddau dynol;
 • cwnsela;

Hyrwyddo cyfathrebu agored a rhwydweithiau cymdeithasol cryf. Mae pobl yn ffynnu ar gyfeillgarwch a rhyngweithio cymdeithasol da, ac mae pobl sydd â pherthnasau positif yn y gweithle’n fwy tebygol o fwynhau dod i’r gwaith a bod yn gynhyrchiol pan fyddant yn cyrraedd yno. Gall y dilynol fod o gymorth:

 • Annog gwaith tîm.
 • Rheolwyr cydymdeimladol.
 • Dyddiau tîm a digwyddiadau cymdeithasol gyda’r gwaith.

Sut y gall gweithwyr eu helpu eu hunain

Gall gweithwyr eu helpu eu hunain hefyd i fod yn gadarnach yn y gwaith. Erbyn hyn mae llawer o arbenigwyr yn gweld nodweddion cyffredin ymhlith y rhai sy’n arddangos y cadernid mwyaf, gan gynnwys synnwyr cryf o bwrpas yn yr hyn maent yn ei wneud ac agwedd bositif ond realistig.

Mae dulliau eraill o greu cadernid yn cynnwys:

 • Creu a chynnal cyfeillgarwch a pherthnasau teuluol da – mae rhyngweithio cymdeithasol a chymorth yn hanfodol i iechyd meddwl da.
 • Bod yn gadarnhaol – gweld problemau fel proses ddysgu bosibl yn hytrach na mynydd arall i’w ddringo.
 • Cadw persbectif – peidio â throi drama’n argyfwng. Bydd sut mae pobl yn ymateb i sefyllfaoedd yn penderfynu pa mor dda maent yn ymdopi’n emosiynol.
 • Meithrin hunan-ganfyddiad positif – gan bwysleisio inni’n hunain y pethau a wnawn yn dda a bod yn garedig inni’n hunain.
 • Cymryd amser i fagu nerth newydd – cymryd egwyliau rheolaidd, gadael y gwaith yn brydlon a chymryd gwyliau.
 • Ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod fel offeryn i wynebu a rheoli straen

 

Cymorth gan Ffit i Weithio

Gellir ceisio cymorth a chyfarwyddyd ynghylch gwaith ac iechyd gan Ffit i Weithio, sy’n cynnig cyngor a chyfarwyddyd cysylltiedig â gwaith ynghylch iechyd ar-lein am ddim i unrhyw un sy’n chwilio am gyngor a chymorth am achos presennol o absenoldeb oherwydd salwch, neu am faterion a allai arwain at absenoldeb oherwydd salwch. Gellir atgyfeirio pobl sydd wedi bod i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch am bedair wythnos neu fwy am asesiad ffôn gyda rheolwr achos Ffit i Weithio er mwyn nodi’r holl rwystrau sy’n atal y person rhag dychwelyd i’r gwaith. Hefyd gall y rheolwr achos Ffit i Weithio ddarparu argymhellion ynghylch sut y gellir mynd i’r afael â’r rhwystrau ac o bosibl galluogi’r person i ddychwelyd i’r gwaith yn gynnar. Ewch i’r wefan Ffit i Weithio neu ffoniwch y llinell gyngor ffôn ar 0800 032 6235 (Saesneg) neu 0800 032 6233 (Cymraeg). Mae gwasanaeth ar wahân yn rhedeg yn yr Alban (0800 019 2211).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *