Blog

 • Yn gynyddol, mae rheoli lefelau straen a hyrwyddo lles yn y gweithle’n cael ei ystyried yn hanfodol i gynnal gweithlu cynhyrchiol, ond mae straen yn broblem fawr i lawer o…

  Read More
 • Yn llyfr Charles Dickens, mae David Copperfield, Mr Micawber’n taro ar wirionedd sylfaenol. Mae’n dweud: “Incwm blynyddol ugain punt, gwariant blynyddol un deg naw[punt] un deg naw [swllt] a chwe…

  Read More
 • Yn draddodiadol mae dynion wedi cael eu hystyried fel yr enillwyr incwm; y rhai y credir mai nhw yw’r mwyaf galluog i lywio heriau a chystadleuaeth y gweithle. Ond mae…

  Read More
 • Yn ôl ffigurau’r Adran Iechyd a ddyfynnwyd gan Gronfa’r Brenin, amcangyfrifir bod 15 miliwn o bobl yn y DU yn dioddef gan glefydau cronig yn 2012 – ychydig o dan…

  Read More
 • Gall yr haf olygu bod y gwres yn broblem i lawer o weithwyr sy’n treulio eu dyddiau yn yr awyr agored, mewn swyddfeydd wedi’u awyru’n wael neu wedi’u gwisgo mewn…

  Read More
 • Mae’r gweithle’n newid oherwydd yn rhannol yr economi byd-eang 24 awr, technolegau newydd, y dirywiad mewn diwydiant trwm, a diwedd y diwylliant ‘swydd am oes’. Yn gynyddol, mae gweithwyr a…

  Read More
 • ‘Cadwch yn Dawel a Pharhewch’ yw sut y cafodd cartrefi Prydain eu hannog i ymdopi ag amddifadedd yr Ail Ryfel Byd ac mae’r un neges o gadernid yn wyneb pwysau…

  Read More
 • Mae tystiolaeth yn awgrymu, pan fydd person i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch am gyfnod estynedig (pedair wythnos neu fwy), eu bod yn wynebu mwy o anawsterau ac anawsterau cynyddol…

  Read More
 • Mae sgrinio iechyd cyflogeion yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio amrediad o wiriadau a phrofion sy’n helpu i nodi risgiau i iechyd a gwella lles ymhlith staff. Mae ganddynt y…

  Read More
 • Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae problemau iechyd meddwl yn ofid cynyddol. Maent yn gymhleth ac amrywiol a gall y sbectrwm o gyflyrau iechyd meddwl amrywio o gyflyrau meddyliol…

  Read More
 • Mae insomnia, anhwylder cwsg, yn effeithio tuag un person ymhob tri a gall arddangos ei hun mewn ffyrdd gwahanol: anhawster mynd i gysgu; mynd i gysgu’n rhwydd iawn ond deffro/dihuno…

  Read More
 • Bob wythnos, rydym yn postio dau flog ar wefan Ffit i Weithio ar nifer o faterion iechyd gwahanol yn gysylltiedig â gwaith. Anelir ein blogiau at unrhyw un sy’n chwilio am gyngor…

  Read More