menu icon menu icon

Blog

 • Mae llawer o ardaloedd yn y DU yn dianc rhag gaeafau eithriadol o oer diolch i’r gwyntoedd jetlif ac Iwerydd sydd yn fwy tebygol o greu hinsoddau cynhesach, gwlypach, felly…

  Read More
 • Cyn i’ch cyflogai ddychwelyd i’r gwaith ar ôl absenoldeb oherwydd salwch, efallai y bydd angen gwneud addasiadau i’w gweithle i sicrhau y gallant gyflawni eu gwaithyn ddiogel ac yn effeithiol….

  Read More
 • Bydd amgylchiadau penodol lle gallai fod arnoch angen cymorth gwasanaethau iechyd galwedigaethol cyn y gall eich cyflogai ddychwelyd i’r gwaith. Sut all cymorth iechyd galwedigaethol gefnogi dychwelyd i’r gwaith? Mae…

  Read More
 • Gall llawer o gyflyrau achosi problemau iechyd yn y gweithle ac absenoldeb hirdymor o’r gwaith. Un cyflwr sy’n dod yn gynyddol gyffredin yw diabetes. Mae diabetes yn ganlyniad i’r corff…

  Read More
 • Yn ôl ffigurau gan Gymorth Canser Macmillan, mae oddeutu 2.5 miliwn o bobl yn byw gyda chanser yn y DU, a rhagamcanir y bydd y nifer hwn yn codi i…

  Read More
 • Yn gynyddol, mae rheoli lefelau straen a hyrwyddo lles yn y gweithle’n cael ei ystyried yn hanfodol i gynnal gweithlu cynhyrchiol, ond mae straen yn broblem fawr i lawer o…

  Read More
 • Yn llyfr Charles Dickens, mae David Copperfield, Mr Micawber’n taro ar wirionedd sylfaenol. Mae’n dweud: “Incwm blynyddol ugain punt, gwariant blynyddol un deg naw[punt] un deg naw [swllt] a chwe…

  Read More
 • Yn draddodiadol mae dynion wedi cael eu hystyried fel yr enillwyr incwm; y rhai y credir mai nhw yw’r mwyaf galluog i lywio heriau a chystadleuaeth y gweithle. Ond mae…

  Read More
 • Yn ôl ffigurau’r Adran Iechyd a ddyfynnwyd gan Gronfa’r Brenin, amcangyfrifir bod 15 miliwn o bobl yn y DU yn dioddef gan glefydau cronig yn 2012 – ychydig o dan…

  Read More
 • Gall yr haf olygu bod y gwres yn broblem i lawer o weithwyr sy’n treulio eu dyddiau yn yr awyr agored, mewn swyddfeydd wedi’u awyru’n wael neu wedi’u gwisgo mewn…

  Read More
 • Mae’r gweithle’n newid oherwydd yn rhannol yr economi byd-eang 24 awr, technolegau newydd, y dirywiad mewn diwydiant trwm, a diwedd y diwylliant ‘swydd am oes’. Yn gynyddol, mae gweithwyr a…

  Read More
 • ‘Cadwch yn Dawel a Pharhewch’ yw sut y cafodd cartrefi Prydain eu hannog i ymdopi ag amddifadedd yr Ail Ryfel Byd ac mae’r un neges o gadernid yn wyneb pwysau…

  Read More