Amdanom Ni

Llinell gymorth yw Ffit i Weithio ar gyfer meddygol teulu, cyflogwyr a gweithwyr i helpu pobl yn ôl i’r gwaith.

Beth yw Ffit i Weithio?

Mae Ffit i Weithio yn fenter a gyllidir gan y Llywodraeth.

Diben Ffit i Weithio yw cynorthwyo pobl yn y gwaith sydd â chyflyrau iechyd, a helpu gydag absenoldeb salwch. Mae bod yn y gwaith yn gwneud cyfraniad pwysig at iechyd da. Po hiraf y bydd rhywun i ffwrdd yn sâl, yr anoddaf y bydd iddynt fynd yn ôl i’r gwaith. Mae gwaith ymchwil yn awgrymu y gall bod i ffwrdd o’r gwaith am gyfnodau maith niweidio iechyd yn ogystal â lles cymdeithasol ac ariannol.

 

cross

Beth mae Ffit i Weithio yn cynnwys?

Mae dwy elfen i Ffit i Weithio:

  • Cyngor iechyd cysylltiedig â gwaith sy’n arbenigol, yn ddiduedd ac am ddim ar ein gwefan a’n llinell ffôn.
  • Cyfeirio gweithwyr sydd wedi bod i ffwrdd yn sâl neu sy’n debygol o fod i ffwrdd yn sâl am bedair wythnos neu fwy at weithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol.

Bydd y gweithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol yn nodi rhwystrau sy’n atal gweithwyr rhag dychwelyd i’r gwaith ac yn llunio Cynllun Dychwelyd i’r Gwaith sydd wedi’i deilwra i anghenion y gweithiwr. Fel arfer, y meddyg teulu fydd yn cyfeirio, ond gall cyflogwyr gyfeirio gweithwyr hefyd os nad ydynt wedi’u cyfeirio gan eu meddyg teulu ar ôl bod yn absennol am bedair wythnos.

Bydd angen i weithwyr gydsynio cyn cael eu cyfeirio at y gwasanaeth Ffit i Weithio, ac i’r Cynllun Dychwelyd i’r Gwaith gael ei rannu gyda’u meddyg teulu a’u cyflogwr.

Ymunwch â’r cylchlythyr i dderbyn y newyddion diweddaraf.

Nod Ffit i Weithio yw gweithio ochr yn ochr â gwasanaethau Iechyd Galwedigaethol cyfredol, yn hytrach na’u disodli.


Pwy sy’n darparu Ffit i Weithio?

Mae Ffit i Weithio yn cael ei ddarparu yng Nghymru a Lloegr gan Health Management Ltd ac yn yr Alban gan Lywodraeth yr Alban. Fit for Work Scotland yw enw’r gwasanaeth yn yr Alban.

 

ladder

Pryd alla i ddefnyddio Ffit i Weithio?

Mae’r gwasanaeth cynghori ar gael nawr – ewch i’r tudalennau ar gyfer meddyg teulu, cyflogwr neu gweithiwr i weld beth sydd ar gael a sut i gysylltu. Mae atgyfeiriadau meddyg teulu nawr ar gael ar draws Cymru a Lloegr. Bydd cyflogwyr yn gallu cyfeirio eu cyflogeion at Ffit i Weithio yn ystod yr hydref 2015.