menu icon menu icon

March 2016

 • Am gryn dipyn o amser pan ydym yn ystyried sefyllfaoedd yn y gweithle a allai fod yn beryglus, rydym yn siarad amdanynt yn nhermau peryglon a risgiau. Ar y cipolwg…

  Darllen mwy
 • Mae’r Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002 a’r Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999 yn gofyn i gyflogwyr wneud asesiad o’r risgiau mae eu cyflogeion wedi…

  Darllen mwy
 • Mae epilepsi yn effeithio ar dros 50 miliwn o bobl yn fyd eang neu tua un o bob 100 o bobl (yn fwy na sglerosis ymledol, parlys yr ymennydd, nychdod…

  Darllen mwy
 • Yn ôl yr elusen iechyd meddwl MIND, mae problemau iechyd meddwl fel gorbryder, iselder a straen na ellir ei reoli yn effeithio ar un o bob chwech o weithwyr Prydain…

  Darllen mwy
 • Mae cael eich diagnosio â chanser yn ddigwyddiad sy’n newid bywyd. Yn ychwanegol i ddelio â’r diagnosis,prognosis a’r posibilrwydd o driniaeth barhaus, yn aml gall pobl ei gael yn anodd…

  Darllen mwy
 • Ym Mehefin 2014, pasiwyd addasiadau i’r Ddeddf Plant a Theuluoedd, gydag un yn rhoi’r hawl i unrhyw gyflogeion yn y Deyrnas Unedig i ofyn am weithio hyblyg gan eu cyflogwyr….

  Darllen mwy
 • Does dim angen atgoffa’r rhan fwyaf ohonom o’r risgiau iechyd arwyddocaol sy’n gysylltiedig gydag ysmygu, megis: clefyd y galon (prif achos marwolaeth ymysg ysmygwyr); canser (e.e. canser yr ysgyfaint, canser…

  Darllen mwy
 • Er mwyn i gyflogwyr fedru mynd i’r afael ag absenoldeb o’r gweithle oherwydd salwch, mae angen iddynt fod yn ymwybodol o batrymau absenoldeb staff oherwydd salwch. Y ffordd orau yw…

  Darllen mwy
 • Mae problemau gyda straen yn cynyddu, felly bydd angen i gyflogwyr ddatblygu eu gallu i adnabod arwyddion straen cynyddol ymysg cyflogeion a chynnig cefnogaeth iddynt. Dylai rheolwyr a chyflogwyr fod…

  Darllen mwy