menu icon menu icon

February 2016

 • Pan fydd aelod o staff yn dychwelyd wedi cyfnod o absenoldeb oherwydd salwch, mae’n demtasiwn i reolwyr eu taflu mewn i’w gwaith mor fuan â phosibl. Fodd bynnag, mae ymchwil…

  Darllen mwy
 • Rydym i gyd yn gwneud penderfyniadau am beth i’w fwyta yn ddibynnol ar amryw ffactorau, fel amser y dydd, pa mor llwglyd ydyn ni, ystyriaethau maeth, dewisiadau personol ac ati….

  Darllen mwy
 • Anhwylderau cyhyrysgerbydol (MSD) yw un o brif achosion absenoldeb salwch tymor hir yn y Deyrnas Unedig. Mae ‘anhwylderau cyhyrysgerbydol’ yn derm cyffredinol a ddefnyddir i ddisgrifio ‘unrhyw anaf, difrod neu…

  Darllen mwy
 • Mae’r term ‘cydbwyso gwaith a bywyd’ yn un mae pawb ohonom wedi ei glywed sawl gwaith, ond faint ohonom sydd wir wedi meddwl am sut ydyn ni’n cydbwyso ein hymrwymiadau…

  Darllen mwy
 • Gan Anna Brown, Healthy Workplace Advisor o Gyngor Hammersmith & Fulham A yw’r dewis iach yn ‘ddewis hawdd’ yn eich gweithle chi? Gall cyflogwyr o bob maint a phob sector…

  Darllen mwy
 • Gall y termau ‘iechyd galwedigaethol’ (‘OH’) ac ‘iechyd a diogelwch’ (H&S) ddrysu rhywun. Maent yn bwysig iawn ond yn aml fe gamgymerir un am y llall, ac mae’r ddau yn…

  Darllen mwy
 • Mae dyletswydd cyflogwr i gyflawni asesiadau risg – a ddiffinnir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) fel ‘nodi mesurau synhwyrol i reoli’r risgiau yn eich gweithle’ – yn…

  Darllen mwy
 • Edrychodd rhan gyntaf y blog hwn (pam fod pobl yn dioddef o straen) ar y cwestiwn o pam fod rhai pobl yn fwy tebygol o ddioddef o straen nag eraill….

  Darllen mwy
 • Yn ein Taith Sioeau a gynhaliwyd ar hyd a lled y wlad yn ddiweddar, roedd iechyd meddwl yn bwnc a drafodwyd yn aml gan y rhai oedd yn bresennol. Un…

  Darllen mwy
 • Canfu Arolwg Rheoli Absenoldeb 2015 gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) a’r darparwr gofal iechyd corfforaethol Simply Health, fod straen yn un o’r achosion mwyaf cyffredin o absenoldeb salwch…

  Darllen mwy