Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

1. Crynodeb o Bolisïau Ffit i Weithio (Cymru a Lloegr)

Cyflenwir Ffit i Weithio yng Nghymru a Lloegr gan Health Management Limited (HML) a’i is-gontractwyr, ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Yn y polisi hwn mae “ni” ac “ein” yn cyfeirio at HML a’i is-gontractwyr; mae “chi” ac “eich” yn cyfeirio at bobl sydd yn defnyddio gwasanaeth Ffit i Weithio – gweithwyr, cyflogwyr a MT.

Mae Ffit i Weithio yn ymdrin â data personol a sensitif, yn ôl dosbarthiad y Ddeddf Diogelu Data (DPA). Rydym wedi datblygu set benodol o brotocolau, gweithdrefnau a pholisïau i sicrhau diogelwch y data sydd gennym. Rydym hefyd wedi ein rheoli gan neu wedi ein cofrestru gyda nifer o gyrff cyhoeddus a chynghorau, ac mae gan bob un o’r rhai hyn ganllawiau a chodau moesegol maent yn eu dilyn.

Gallwn gadarnhau bod y systemau canlynol mewn lle i sicrhau bod y data sydd gan Ffit i Weithio wedi ei ddiogelu a’i gadw’n gyfrinachol bob amser:

 • Mae Ffit i Weithio yn glynu wrth bolisi diogelu data sydd yn delio gyda gofynion y ddeddfwriaeth mewn perthynas â’n staff ein hunain a’r data/wybodaeth sydd gennym am y gweithwyr, MT a’r cyflogwyr rydym yn gweithio gyda hwy.
 • Rydym yn gweithio at y safonau a amlinellir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol; mae’r drefn diogelu gwybodaeth a data hyn wedi ei hatgyfnerthu gan y Gyfadran Meddygaeth Galwedigaethol yn eu canllawiau moesegol (Canllawiau ar Foeseg i Feddygon Galwedigaethol argraffiad 2012).
 • Cyn i ni ryddhau unrhyw Gynllun Dychwelyd i’r Gweithle (RtWP) rydym yn sicrhau caniatâd penodol gan yr holl weithwyr sydd yn caniatáu i ni storio a phrosesu eu data, ac anfon Cynlluniau Dychwelyd i’r Gweithle (RtWP) at swyddogion dynodedig yn eu sefydliad neu eu MT. Os yw gweithwyr yn dewis peidio â rhoi eu caniatâd neu yn tynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod y broses, rydym yn parchu hynny ac yn gweithredu yn ôl yr angen.
 • Mae ein hachrediad ISO 9001 a’n System Rheoli Ansawdd yn cynnwys protocolau ynghlwm â rheoli data, camau unioni (ymdrin â chwynion) a llywodraethu clinigol.
 • Mae ein hachrediad ISO 27001 yn sicrhau bod ein protocolau diogelu ar gyfer yr holl ddata, gwybodaeth ac asedau yn cael eu harchwilio yn fewnol ac allanol.
 • Caiff y gweithwyr newydd i gyd hyfforddiant ar Gyfrinachedd a Diogelu Data yn ystod eu sesiynau ymsefydlu.
 • Ar raglen dreigl, mae gweithwyr Ffit i Weithio yn cael eu hyfforddi ar Gyfrinachedd, Diogelu Data, Moeseg Meddygol a diogelu gwybodaeth. Mae hyn yn gweithredu fel dull o ddiweddaru i staff profiadol a hŷn, ond does neb wedi’i eithrio. Bob blwyddyn mae’n rhaid iddynt ymroi i gwerthusiad/cwis a chael 80%; os nad ydynt yn gwneud, maent yn cael hyfforddiant pellach 1-2-1.
 • Mae’r Gweithwyr Iechyd Proffesiynol sydd yn cyflenwi Ffit i Weithio wedi eu rheoli gan eu cyrff proffesiynol perthnasol eu hunain, er enghraifft y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) ar gyfer Meddygon a’r Cyngor Nyrsys a Bydwragedd (NMC) ar gyfer Nyrsys; mae gan y rhain i gyd godau llym ynghylch cyfrinachedd a diogelu gwybodaeth ac mae’n rhaid i glinigwyr lynu atynt er mwyn parhau ar y gofrestr.
 • Mae pob contract gwaith yn cynnwys adran fanwl ar gyfrinachedd meddygol a diogelu data ac mae’n rhaid i weithwyr lofnodi’r contract hwn cyn ymuno â Ffit i Weithio.
 • Mae ein Llawlyfr Gweithwyr, a roddir i bob aelod o staff yn ystod y cyfnod ymsefydlu, yn cynnwys adrannau ar ddiogelu data a chyfrinachedd, ac mae copi ‘byw’ ar gael i bob aelod o staff y cwmni yn y ffolder a rennir gan y cwmni, i’w gyrchu ar unrhyw adeg.
 • Mae gan holl weithwyr Ffit i Weithio lawlyfr gweithdrefn ar gyfer eu rôl. Mae hwn yn nodi, fesul cam, sut i fynd i’r afael â phob tasg sydd ynghlwm wrth eu rôl, ynghyd â’r holl wiriadau sydd yn rhaid eu gwneud ar bob cam. Mae hyn yn sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o’r ffordd mae diogelwch a chyfrinachedd yr wybodaeth maent yn ei gydlynu yn effeithio ar fusnes, cyflogwyr a’u gweithwyr sydd yn defnyddio Ffit i Weithio.
 • Mae gan bob cyflenwr gontract sydd yn cynnwys cymalau diogelu data a chyfrinachedd.

2. Ffit i Weithio – Sut rydym yn ymdrin â’r wybodaeth rydych yn ei chyflwyno

2a. Y Rhannau Ffurfiol

Mae Ffit i Weithio yn ymdrin â data personol a sensitif, yn ôl dosbarthiad y Ddeddf Diogelu Data (DPA). Mae Health Management Limited (HML) yn cyflenwi Ffit i Weithio ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Mae DWP a HML ar y cyd yn Rheolwyr Data dan y Ddeddf Diogelu, ond yn ymarferol bydd Health Management Limited a’i is-gontractwyr awdurdodedig yn prosesu’r data personol a sensitif rydych yn ei gyflwyno pan fyddwn yn rhyngweithio â chi yn ôl disgrifiad yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Ni fydd eich data personol neu sensitif yn cael ei rannu gyda na’i brosesu gan DWP. Fodd bynnag, bydd crynodebau a dadansoddiadau ystadegol yn cael eu rhannu gyda DWP ar gyfer gwerthuso. Caiff Ffit i Weithio ei archwilio a’i werthuso gan sefydliadau awdurdodedig a fydd yn cynnal cyfrinachedd data personol adnabyddadwy yn ystod y tasgau hyn.

Mae’r arweiniad hwn yn egluro sut y bydd Ffit i Weithio yn rheoli ac yn prosesu data personol a sensitif (parthed iechyd) a gesglir gan y gwasanaeth Cynghori ac Asesu Ffit i Weithio. Gellir cyflyno’r wybodaeth hon i Ffit i Weithio trwy unrhyw un o’r dulliau a ganlyn:

 • Ffôn (gwasanaeth cynghori neu asesu);
 • “Gofyn Cwestiwn”;
 • E-bost;
 • “Bod yn rhan”;
 • Trwy’r post/ar ddu a gwyn;
 • Atgyfeirio gan y MT neu Gyflogwr;

2b. Gwasanaeth Cynghori

Fel Gwasanaeth Cynghori rydym yn cymryd gwybodaeth bersonol gyfyngedig iawn oddi wrthych chi; caiff ei gadw yn ein system wybodaeth gwsmeriaid ac ar ein system recordio galwadau. Os nad ydych yn dymuno i’ch gwybodaeth bersonol gael ei chadw, dywedwch wrthym a byddwn yn cael gwared ar gyfeiriadau personol. Rydym hefyd yn gofyn i chi sicrhau nad ydych yn rhoi manylion personol pobl eraill i ni (megis enwau a chyfeiriadau) wrth drafod eich iechyd a’ch gwaith.

2c. Gwasanaeth Asesu

Mae gan Ffit i Weithio bolisi diogelu data sydd yn nodi manylion gofynion y ddeddfwriaeth mewn perthynas â’n staff eu hunain a’r data/wybodaeth sydd gennym am y gweithwyr, MT a’r cyflogwyr rydym yn gweithio gyda hwy. Rydym yn gweithio i’r safonau a amlinellir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol; mae’r drefn diogelu gwybodaeth a data hyn wedi ei hatgyfnerthu gan y Gyfadran Meddygaeth Galwedigaethol yn eu canllawiau moesegol (Canllawiau ar Foeseg Galwedigaethol argraffiad 2012).

Cyn i ni ryddhau unrhyw Gynllun Dychwelyd i’r Gweithle (RtWP) rydym yn sicrhau caniatâd penodol gan yr holl weithwyr sydd yn caniatáu i ni storio a phrosesu eu data, ac anfon Cynlluniau Dychwelyd i’r Gweithle (RtWP) at swyddogion dynodedig yn eu sefydliad neu eu MT. Os yw gweithwyr yn dewis peidio â rhoi eu caniatâd neu yn tynnu eu caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg yn ystod y broses, rydym yn parchu hynny ac yn gweithredu yn ôl yr angen.

Caiff y gwasanaeth hwn ei archwilio a’i werthuso gan sefydliadau annibynnol awdurdodedig, sydd wedi eu hymrwymo trwy gontract i ddiogelu’r data maent yn ei adolygu.

2d Recordio galwadau ffôn

Fel rhan o’r gwasanaeth Asesu, caiff pob galwad ei recordio ar gyfer hyfforddi ac ansawdd; rydym yn gofyn am ganiatâd cyn i’r asesiad ddechrau a gall gweithwyr ddewis peidio cael yr alwad wedi ei recordio.

Bydd data personol a data am iechyd a gesglir tra’n recordio yn cael ei brosesu yn deg ac yn gyfreithlon yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

2e Sut rydym yn ymdrin â ac yn storio gwybodaeth

Mae mynediad i’r holl wybodaeth rydym yn ei gasglu wedi ei reoli’n ofalus – mae’n rhaid i’n holl weithwyr basio proses fetio diogelwch cyn cael mynediad i systemau gwybodaeth.

Mae Ffit i Weithio yn cadw gwybodaeth am y rhesymau canlynol:

 • I gadw cofnod o’r gwasanaeth rydym wedi ei ddarparu a’n galluogi i reoli a chyflenwi’r gwasanaeth. Rydym yn cadw cofnodion am y cyfnod angenrheidiol ac addas.
 • I gysylltu â chi os na chafodd eich cais ei ddatrys y tro cyntaf y cysylltoch chi â ni.
 • I ofyn i chi am eich boddhad fel cwsmer er mwyn ein galluogi i gynnal ansawdd y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, ac i weld ble medrwn wella.
 • I baratoi cofnod o’r gwasanaeth y gellir ei harchwilio (cyllidir Ffit i Weithio ag arian cyhoeddus) ac i alluogi gwerthusiad annibynnol.
 • I fwrw golwg yn ôl ar gyfres o ddigwyddiadau a phenderfynu os oes angen hyfforddiant ychwanegol ar staff.
 • I hyrwyddo rhaglen Ffit i Weithio ymhellach gyda Chyflogwyr a MT sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth o’r blaen; fodd bynnag, medrwch dynnu yn ôl o hyn ar unrhyw adeg.

Rydym yn adolygu’r wybodaeth pan fyddwn yn monitro ein hansawdd ein hunain, a byddwn hefyd yn defnyddio’r wybodaeth ar gyfer dadansoddiadau ystadegol a gwerthuso, er enghraifft er mwyn canfod beth yw prif resymau pobl am ddefnyddio’r gwasanaeth neu ble medrwn ni wella.

Yn ogystal â hyn, caiff Ffit i Weithio ei archwilio a’i werthuso yn annibynnol. Fe all y bydd archwilwyr a gwerthuswyr awdurdodedig angen mynediad i wybodaeth bersonol a sensitif, ond bydd eu hadroddiadau yn cynnwys gwybodaeth anadnabyddadwy yn unig. Bydd pawb yn cael eu fetio yn briodol cyn iddynt gael mynediad ac maent wedi eu hymrwymo yn ôl contract i ddiogelu’r wybodaeth.

Os hoffech weld eich data personol sydd yn ein heiddo, medrwch wneud “Cais Gwrthrych am Wybodaeth”. Gofynnwn i chi nodi eich cais yn ysgrifenedig trwy anfon at: Y Rheolwr Cyswllt Cwsmer, Ffit i Weithio, 1 North Bank, Blonk Street, Sheffield, S3 8JY. Byddwn yn cymryd camau i wirio eich hunaniaeth ac yna yn cyflenwi’r data rydych ei angen.

2f Gosod data y tu hwnt i fynediad

Fel rheolwr data ar y cyd, gall Ffit i Weithio osod data ‘y tu hwnt i fynediad’, os daw cais i wneud hyn gan unigolyn.

Os gofynnir i ni osod data ‘y tu hwnt i fynediad’ yna byddwn yn sicrhau:

 • Bod systemau technegol a diogel mewn lle i gwrdd â’r cais hwn.
 • Ni fydd modd i weithwyr FFW gael mynediad iddo.
 • Ni fydd modd bwrw golwg drosto os caiff yr unigolyn ei gyfeirio at y gwasanaeth yn y dyfodol.
 • Ni chaiff ei gynnwys mewn unrhyw wybodaeth anadnabyddadwy.
 • Rydym yn ymrwymo i ddileu’r wybodaeth yn barhaol, os, neu pryd, y daw hyn yn bosibl.

Fodd bynnag dylech nodi hyn – os cawn Orchymyn Llys i ddatgelu’r wybodaeth bydd yn rhaid i ni weithredu yn unol â’r gorchymyn hwn.

3. Polisi Gwefan

Mae’r adran hon o’r polisi preifatrwydd ar gyfer gwefan FitforWork.org; caiff ei chyflenwi gan Ffit i Weithio ac mae’n rheoli preifatrwydd ei defnyddwyr sydd yn dewis ei defnyddio.

Mae’r polisi yn gosod y gwahanol feysydd ynghlwm wrth breifatrwydd y defnyddiwr ac yn ymwneud â ac yn amlinellu oblygiadau a gofynion y defnyddwyr, y wefan a pherchnogion y wefan. Ymhellach, ceir yn y polisi hwn fanylion am y ffordd mae’r wefan yn prosesu, storio ac yn diogelu data a gwybodaeth am ddefnyddwyr.

3a. Y Wefan

Mae’r wefan hon a’i pherchnogion yn cymryd ymagwedd rhagweithiol at breifatrwydd y defnyddiwr ac yn sicrhau bod y camau angenrheidiol yn cael eu cymryd i ddiogelu preifatrwydd ei ddefnyddwyr tra eu bod yn ymweld â’r wefan. Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â holl ddeddfau cenedlaethol y DU a’u gofynion parthed preifatrwydd y defnyddiwr a chaiff ei diweddaru yn unol â gwelliannau technolegol.

3b. Defnyddio Cwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i wella profiad y defnyddiwr tra’n ymweld â’r wefan. Ble bo hynny yn gymwys mae’r wefan yn defnyddio system rheoli cwcis sy’n rhoi cyfle i’r defnyddiwr, ar yr ymweliad cyntaf â’r wefan, i ganiatáu neu wrthod caniatáu y defnydd o cwcis ar eu cyfrifiadur / dyfais. Mae hyn yn unol â gofynion gwefannau i gael caniatâd penodol gan ddefnyddwyr cyn gadael ar ôl neu ddarllen ffeiliau. Ffeiliau bach yw cwcis a gedwir ar yriant caled cyfrifiadur ac sy’n tracio, cadw a storio rhyngweithiad a defnydd y defnyddiwr o’r wefan.

Google Analytics sydd yn darparu’r meddalwedd hwn. Bydd y meddalwedd yn cadw cwci ar yriant caled eich cyfrifiadur er mwyn tracio a monitro eich ymwneud â, a’ch defnydd o’r, wefan, ond ni fydd yn storio, cadw na chasglu gwybodaeth bersonol. Am wybodaeth bellach medrwch ddarllen polisi preifatrwydd Google yma: [http://www.google.com/preifatrwydd.html]. Mae hyn yn caniatáu i ni gyflenwi’r defnydfdiwr â phrofiad wedi ei deilwra oddi mewn i’r wefan hon.

Cynghorir defnyddwyr, os ydynt eisiau gwrthod y defnydd o cwcis o’r wefan hon a’u cadw ar yriant caled eu cyfrifiaduron, dylent gymryd pob cam angenrheidiol oddi mewn i adnoddau diogelwch eu porwyr i roi bloc ar bob cwci o’r wefan hon.

Efallai bydd cwcis eraill yn cael eu storio ar yriant caled eich cyfrifiadur gan drydydd partïon allanol pan fydd y wefan yn defnyddio rhaglenni cyfeirio neu ddolenni wedi eu noddi. Defnyddir cwcis fel y rhai hyn ar gyfer addasu neu i dracio atgyfeiriadau ac yn gyffredinol maent yn ddirym ymhen 30 niwrnod, er bydd rhai yn cymryd mwy o amser. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio, ei gadw na’i gasglu.

3c. Cyswllt a Chyfathrebu

Mae defnyddwyr sy’n cysylltu â’r wefan a/neu FFW/HML yn gwneud hynny ar eu disgresiwn eu hunain ac yn cyflwyno unrhyw fanylion personol a geisir ar eu risg eu hunain. Cedwir eich gwybodaeth bersonol yn breifat ac wedi ei storio’r ddiogel nes daw’r amser na fydd ei angen bellach neu nad yw bellach o ddefnydd, fel y manylir yn Neddf Diogelu Data 1998. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau proses ddiogel ond rydym yn cynghori defnyddwyr eu bod yn gwneud hynny ar eu risg eu hunain.

Mae’r wefan a FFW/HML yn defnyddio gwybodaeth a gyflwynwyd i’ch cyflenwi â;

 • Gwybodaeth am y gwasanaethau maent yn eu cynnig
 • I’ch helpu i ateb unrhyw gwestiynau neu ymholiadau rydych wedi eu cyflwyno
 • I werthuso’r gwasanaeth a’ch profiad chi ohono
 • I hyrwyddo ymhellach gwasanaeth FFW i Gyflogwyr a MT
 • I’ch tanysgrifio i’r rhaglen newyddlen ar e-bost mae’r wefan yn gweithredu, ond gwneir hyn yn unig os yr eglurwyd hyn i chi ac os rhoddoch chi eich caniatâd penodol adeg eich cyflwyniad.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o’ch hawliau defnyddiwr parthed derbyn deunyddiau marchnata trwy e-byst. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion gyda thrydydd parti ar wahân i’r rhai hynny a awdurdodwyd i werthuso ac archwilio’r gwasanaeth.

3d. Newyddlen ar E-bost

Mae’r wefan hon yn gweithredu rhaglen newyddlen trwy e-bost, i roi gwybod i danysgrifwyr am y gwasanaethau a ddarperir gan y wefan hon. Gall defnyddwyr danysgrifio trwy broses ar-lein awtomatig os hoffent wneud hynny ond gwneir hyn ar eu disgresiwn eu hunain. Gellir prosesu rhai tanysgrifiadau â llaw trwy gydsyniad blaenorol ysgrifenedig gyda’r defnyddiwr.

Derbynnir tanysgrifiadau yn unol â Deddfau Spam y DU yn ôl y manylion a welir yn Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003. Caiff yr holl fanylion personol perthnasol i danysgrifiadau eu cadw’n ddiogel ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Ni fydd unrhyw fanylion personol yn cael eu rhannu gyda thrydydd partïon y tu allan i Ffit i Weithio.

Efallai bydd ymgyrchoedd marchnata trwy e-bost a gyhoeddir gan y wefan yn cynnwys adnoddau tracio oddi mewn i’r e-bost ei hun. Caiff gweithgaredd tanysgrifiwr ei dracio a’i storio mewn cronfa ddata ar gyfer dadansoddiad a gwerthuso yn y dyfodol. Fe all gweithgaredd wedi ei dracio o’r math hwn gynnwys agor e-byst, anfon e-byst ymlaen, clicio ar ddolenni oddi mewn i gynnwys yr e-byst, amseroedd, dyddiadau ac amlder y gweithgaredd.

Defnyddir yr wybodaeth hon i fireinio ymgyrchoedd e-bost y dyfodol a rhoi cynnwys i’r defnyddwyr sydd yn fwy perthnasol iddynt. yn ôl a welir o’u gweithgaredd.

Yn unol â Deddfau Spam y DU a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003 caiff tanysgrifwyr gyfle i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg trwy system awtomatig. Os nad oes system dad-danysgrifio awtomatig ar gael rhoddir cyfarwyddiadau clir a manwl ar sut i ddad-danysgrifio.

3e. Dolenni Allanol

Er bod y wefan ond yn sicrhau cynnwys dolenni diogel, perthnasol ac o ansawdd, cynghorir defnyddwyr i fod yn wyliadwrus cyn clicio ar unrhyw ddolenni allanol ar y we a gyfeirir atynt trwy gydol y wefan hon. (Dolenni allanol yw’r testun cliciadwy/baneri/delweddau sydd yn cysylltu â gwefannau eraill).

Er eu hymdrechion gorau, ni all perchnogion y wefan hon warantu na gwirio cynnwys unrhyw wefan â chyswllt allanol. Oherwydd hyn dylai defnyddwyr nodi eu bod yn clicio ar ddolenni allanol ar eu risg eu hunain ac ni ellir dal y wefan hon a’i pherchnogion yn gyfrifol am unrhyw niwed na goblygiadau a achosir trwy ymweld ag unrhyw ddolenni allanol a grybwyllir.

3f. Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol

Mae cyfathrebu, ymgysylltiad a gweithgareddau yr ymwneir â hwy trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol mae’r wefan a’i pherchnogion yn cyfrannu iddynt yn atebol i’r telerau ac amodau yn ogystal â’r polisïau preifatrwydd sydd ynghlwm wrth bob llwyfan cyfrwng cymdeithasol yn ôl eu trefn.

Rydym yn cynghori defnyddwyr i ddefnyddio’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn gyda gofal a chyfathrebu â hwy yn wyliadwrus parthed eu preifatrwydd a’u manylion personol. Ni fydd y wefan na’i pherchnogion, ar unrhyw adeg, yn gofyn am wybodaeth bersonol neu sensitif trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac maent yn annog defnyddwyr sydd yn dymuno trafod manylion sensitif i gysylltu â hwy trwy sianeli cyfathrebu sylfaenol megis dros y ffôn neu trwy e-bost.

Fe all y wefan hon ddefnyddio botymau rhannu cymdeithasol fydd yn helpu rhannu cynnwys y we yn uniongyrchol o dudalennau gwe i’r llwyfan cyfryngau cymdeithasol dan sylw. Rydym yn cynghori defnyddwyr, cyn iddynt ddefnyddio botymau rhannu cymdeithasol fel y rhai hyn eu bod yn gwneud hynny ar eu disgresiwn eu hunain ac i nodi y gall y llwyfan cyfryngau cymdeithasol dracio a chadw eich cais i rannu tudalen gwefan trwy eich cyfrif llwyfan cyfryngau cymdeithasol.

3g. Dolenni Talfyredig mewn Cyfryngau Cymdeithasol

Fe all y wefan a’i pherchnogion, trwy eu cyfrif llwyfan cyfryngau cymdeithasol rannu dolenni gwe gyda thudalennau gwe perthnasol. Yn ddiofyn bydd ambell lwyfan cyfryngau cymdeithasol yn talfyrru urls hirion (cyfeiriadau gwe), dyma enghraifft: http://bit.ly/zyVUBo.

Cynghorir defnyddwyr i fod yn ofalus a gweithredu yn gall cyn clicio ar unrhyw urls sydd wedi eu talfyrru ac a gyhoeddir ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol gan y wefan hon a’i pherchnogion. Er gwaethaf eu hymdrechion gorau i sicrhau mai urls dilys yn unig gânt eu cyhoeddi mae’r wefan hon a’i pherchnogion yn debygol o ddenu spam a chael eu hacio ac felly ni all y wefan hon a’i pherchnogion gael eu dal yn gyfrifol am unrhyw niwed neu oblygiadau a achosir trwy ymweld ag unrhyw ddolenni wedi eu talfyrru.