Blog

 • Gall yr haf olygu bod y gwres yn broblem i lawer o weithwyr sy’n treulio eu dyddiau yn yr awyr agored, mewn swyddfeydd wedi’u awyru’n wael neu wedi’u gwisgo mewn…

  Read More
 • Mae’r gweithle’n newid oherwydd yn rhannol yr economi byd-eang 24 awr, technolegau newydd, y dirywiad mewn diwydiant trwm, a diwedd y diwylliant ‘swydd am oes’. Yn gynyddol, mae gweithwyr a…

  Read More
 • ‘Cadwch yn Dawel a Pharhewch’ yw sut y cafodd cartrefi Prydain eu hannog i ymdopi ag amddifadedd yr Ail Ryfel Byd ac mae’r un neges o gadernid yn wyneb pwysau…

  Read More
 • Mae tystiolaeth yn awgrymu, pan fydd person i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch am gyfnod estynedig (pedair wythnos neu fwy), eu bod yn wynebu mwy o anawsterau ac anawsterau cynyddol…

  Read More
 • Mae sgrinio iechyd cyflogeion yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio amrediad o wiriadau a phrofion sy’n helpu i nodi risgiau i iechyd a gwella lles ymhlith staff. Mae ganddynt y…

  Read More
 • Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl, mae problemau iechyd meddwl yn ofid cynyddol. Maent yn gymhleth ac amrywiol a gall y sbectrwm o gyflyrau iechyd meddwl amrywio o gyflyrau meddyliol…

  Read More
 • Mae insomnia, anhwylder cwsg, yn effeithio tuag un person ymhob tri a gall arddangos ei hun mewn ffyrdd gwahanol: anhawster mynd i gysgu; mynd i gysgu’n rhwydd iawn ond deffro/dihuno…

  Read More
 • Bob wythnos, rydym yn postio dau flog ar wefan Ffit i Weithio ar nifer o faterion iechyd gwahanol yn gysylltiedig â gwaith. Anelir ein blogiau at unrhyw un sy’n chwilio am gyngor…

  Read More
 • Straen yw’r teimlad o fod dan ormod o bwysau meddyliol neu emosiynol.  Mae ychydig o straen yn normal a gall ein helpu i gyflawni pethau mawrion, ond pan nad yw…

  Read More
 • Adroddwyd mewn dadansoddiad diweddar gan Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) bod gweithwyr yn y DU yn cymryd llai o ddiwrnodau o’r gwaith oherwydd salwch nag erioed o’r blaen, tueddiad sydd yn…

  Read More
 • Amcangyfrifwyd bod 0.2 y cant o’r boblogaeth yn dioddef gan  bennau tost clwstwr ac mae’r mwyafrif yn datblygu symptomau yn eu 30au a 40au. Mae dynion dairgwaith yn fwy tebygol…

  Read More
 • Mae smygu’n lladd – rydym i gyd yn gwybod hynny ac mae’r nifer o bobl sy’n smygu yn y DU wedi gostwng yn gyflym o 51 y cant yn 1974…

  Read More