Darperir cyngor arbenigol a diduedd gan ein tîm o weithwyr iechyd galwedigaethol proffesiynol. Gallwch sgwrsio ar-lein â chynghorydd arbenigol, e-bostio cwestiwn neu ffonio 0800 032 6233 (Cymraeg) neu 0800 032 6235 (English).

Gall meddygon teulu yng Nghymru a Lloegr bellach yn cyfeirio gweithwyr a chleifion a gyflogir sydd wedi bod, neu yn bosib fod, absennol oherwydd salwch am bedair wythnos neu fwy am asesiad iechyd galwedigaethol gwirfoddol.

desk_badge

Bydd y gweithiwr iechyd galwedigaethol yn nodi rhwystrau sy’n atal y cyflogai rhag dychwelyd i’r gwaith. Fe gytunir ar Gynllun Dychwelyd i’r Gwaith gan ddarparu argymhellion penodol i anghenion y cyflogai, sy’n gallu cymryd lle nodyn ffitrwydd.

Bydd atgyfeiriadau meddyg teulu yn cael eu cyflwyno’n genedlaethol erbyn yr hydref 2015, pan fydd cyflogwyr yn gallu dechrau atgyfeirio hefyd. Cymrwch olwg i weld ble mae’r gwasanaeth yn fyw ac yn cael ei gyflwyno. Cewch ragor o wybodaeth yma.


Sut mae’n Gweithio


  • Pob blwyddyn, bydd tua 865,000 o absenoldebau cyflogeion yng Nghymru a Lloegr yn parhau am bedair wythnos neu fwy1. Mae 74% o gyflogwyr yng Nghymru a Lloegr yn teimlo pe…

  • Gall yr haf olygu bod y gwres yn broblem i lawer o weithwyr sy’n treulio eu dyddiau yn yr awyr agored, mewn swyddfeydd wedi’u awyru’n wael neu wedi’u gwisgo mewn…

    Darllen mwy